07.03.2024 yildagi 121-son
Hujjat hali kuchga kirgan emas
4. Kimyoviy moddalarni saqlovchi ombor egalari mazkur Nizomga 1-ilovada ko‘rsatilgan kimyoviy moddalarni saqlash uchun omborning yongin va sanoat xavfsizligi talablariga muvofiqligi yuzasidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Tog‘-kon, geologiya va sanoat xavfsizligini nazorat qilish inspeksiyasidan (keyingi o‘rinlarda — Kontexnazorat) har uch yilda bir marotaba ushbu Nizomga 2-ilovaga muvofiq shaklda xulosa olishi zarur.
Bunda mazkur xulosa Nizomga 3-ilovadagi sxemaga muvofiq olinadi.
a) mazkur Nizomga 4-ilovaga muvofiq kimyoviy moddalar omborda cheklangan miqdorda va undan ortiq me’yorda saqlansa, ushbu omborlarni XIChO sifatida ro‘yxatga oladi;
v) O‘zbekiston Respublikasining “Xavfli ishlab chiqarish obyektlarning sanoat xavfsizligi to‘g‘risida”gi Qonuniga ko‘ra quyidagi omborlarda kimyoviy moddalarni saqlash uchun mo‘ljallangan XIChOlarda belgilangan tartibda:

T/r

TIF TN kodi

Tovar nomi

1.

2207

80 foiz va undan ko‘p bo‘lgan spirt konsentratsiyali denaturatsiyalanmagan etil spirti; etil spirti va boshqa denaturatsiyalangan, har qanday konsentratsiyali spirt damlamalari

2.

2209 00

Sirka va sirka kislotasidan olingan uning o‘rnini bosuvchilar

3.

2503 00

Sublimatsiyalangan, tindirilgan yoki kolloid oltingugurtdan tashqari barcha ko‘rinishdagi oltingugurt

4.

2511 20

Tabiiy bariy karbonati (viterit), kalsiylangan yoki kalsiylanmagan, TIF TNning 2816-tovar pozitsiyasidagi bariy oksididan tashqari

5.

2522 10

So‘ndirilmagan ohak, TIF TNning 2825-tovar pozitsiyasida ko‘rsatilgan kalsiy oksidi va gidroksididan tashqari

6.

2801 10

Xlor

7.

2801 30

Ftor; brom

8.

2802 00

Cho‘ktirilgan yoki sublimatsiyalangan oltingugurt; kolloid oltingugurt

9.

2804 10

Vodorod

10.

2804 21

Inert gazlar: argon

11.

2804 29

Inert gazlar: boshqalar, argondan tashqari

12.

2804 30

Azot

13.

2804 40

Kislorod

14.

2804 70

Fosfor

15.

2804 80

Margimush (mishyak)

16.

2804 90

Selen

17.

2805 11

Ishqoriy yoki ishqoriy yer metallari: natriy

18.

2805 12

Ishqoriy yoki ishqoriy yer metallari: kalsiy

19.

2805 19

Ishqoriy yoki ishqoriy yer metallari: boshqalar, natriy va kalsiylardan tashqari

20.

2805 30

Aralashmalardagi yoki qotishmalardagi sof shakldagi skandiy va ittiriy, nodir yer metallari

21.

2806

Vodorod xloridi (xlorid kislotasi); xlorsulfon kislotasi

22.

2807

Sulfat kislotasi; oleum

23.

2808

Azot kislotasi; sulfoazotli kislotalar

24.

2809 20

Fosfor kislotasi; aniq yoki noaniq kimyoviy tarkibga ega polifosfor kislotalari

25.

2811

Boshqa noorganik kislotalar va nometallarning kislorod bilan boshqa noorganik birikmalari

26.

2812 11

Xloridlar va oksid xloridlar: karbonil dixloridi (fosgen)

27.

2812 13

Xloridlar va oksid xloridlar: fosfor trixloridi

28.

2812 14

Xloridlar va oksid xloridlar: fosfor pentaxloridi

29.

2812 19

Xloridlar va oksid xloridlar: boshqalar

30.

2812 90

Nometallarning galogenli birikmalari va galogenli oksidlari: boshqalar, xloridlar va oksid xloridlardan tashqari

31.

2813

Nometallarning sulfidlari; texnik fosfor trisulfidi

32.

2814 20

Suvli eritmadagi ammiak

33.

2815

Natriy gidroksidi (kaustik soda); kaliy gidroksidi (uyuvchi kaliy); natriy yoki kaliy peroksidlari

34.

2816

Magniy gidroksidi va peroksidi; stronsiy yoki bariy oksidlari, gidroksidlari va peroksidlari

35.

2819

Xrom oksidlari va gidroksidlari

36.

2821 10

Temir oksidlari va gidroksidlari

37.

2824 90

Qo‘rg‘oshin oksidlari; qo‘rg‘oshinli surik (qizil va to‘q sariq): boshqalar, qo‘rg‘oshin monooksidi (qo‘rg‘oshin gleti)lardan tashqari

38.

2825 10

Gidrazin va gidroksilamin va ularning noorganik tuzlari

39.

2825 90

Boshqa noorganik asoslar; metallarning boshqa oksidlari, gidroksidlari va peroksidlari: boshqalar

40.

2826 19

Boshqa ftoridlar, alyuminiydan tashqari

41.

2826 90

Ftorosilikatlar, ftoroalyuminatlar va ftorning boshqa murakkab tuzlari: boshqalar

42.

2827 20

Kalsiy xloridi

43.

2827 31

Boshqa xloridlar: magniy

44.

2827 32

Boshqa xloridlar: alyuminiy

45.

2827 39

Boshqa xloridlar: boshqalar, magniy, alyuminiy va nikellardan tashqari

46.

2827 51

Bromidlar va bromid oksidlari: natriy yoki kaliy bromidlari

47.

2827 59

Bromidlar va bromid oksidlari: boshqalar, natriy yoki kaliy bromidlaridan tashqari

48.

2827 60

Yodidlar va yodid oksidlari

49.

2828 90

Gipoxloritlar; xloritlar; gipobromitla�: boshqalar

50.

2829

Xloratlar va perxloratlar; bromatlar va perbromatlar; yodatlar va peryodatlar

51.

2831 10

Ditionitlar va sulfoksilatlar: natriy

52.

2833 19

Natriy sulfatlari: boshqalar, dinatriy sulfatidan tashqari

53.

2833 27

Boshqa sulfatlar: bariy

54.

2833 29

Boshqa sulfatlar: boshqalar

55.

2833 40

Peroksosulfatlar (persulfatlar)

56.

2834

Nitritlar; nitratlar

57.

2837 11

Sianidlar va tsianid oksidlar: natriy

58.

2837 19

Sianidlar va tsianid oksidlar: boshqalar, natriydan tashqari

59.

2841 50

Boshqa xromatlar va dixromatlar; peroksoxromatlar

60.

2841 61

Manganitlar, manganatlar va permanganatlar: kaliy permanganati

61.

2841 69

Manganitlar, manganatlar va permanganatlar: boshqalar, kaliy permanganatidan tashqari

62.

2843 21

Kumush birikmalari: kumush nitrati

63.

2843 90

Boshqa birikmalar; amalgamala�

64.

2845 90

TIF TNning 2844-tovar pozitsiyasidagi izotoplardan boshqa izotoplar; ushbu izotoplarning aniq yoki noaniq kimyoviy tarkibga ega organik yoki noorganik birikmalari: boshqalar

65.

2846 90

Nodir yer metallari, ittriy yoki skandiy, yoki ushbu metallarning aralashmalari, organik yoki noorganik birikmalari: boshqalar

66.

2847 00

Mochevina bilan qotirilgan yoki qotirilmagan vodorod peroksidi

67.

2849 10

Karbidlar, kimyoviy tarkibi aniq yoki noaniq: kalsiy

68.

2849 90

Karbidlar, kimyoviy tarkibi aniq yoki noaniq: boshqalar, kalsiy va kremniylardan tashqari

69.

2850 00

TIF TNning 2849-tovar pozitsiyasiga taalluqli karbid birikmalaridan boshqa, aniq yoki noaniq kimyoviy tarkibga ega gidridlar, nitridlar, azidlar, silitsidlar va boridlar

70.

2852

Amalgamalardan boshqa simobning aniq yoki noaniq kimyoviy tarkibga ega, organik yoki noorganik birikmalari:

71.

2901

Asiklik uglevodorodlar

72.

2902

Siklik uglevodorodlar

73.

2903

Uglevodorodlarning gallogenlangan hosilalari

74.

2904

Uglevodorodlarning sulfirlangan, nitrolangan yoki nitrozirlangan hosilalari, galogenlashgan yoki galogenlashmagan

75.

2905 11

To‘yingan monospirtlar: metanol (metil spirti)

76.

2905 12

To‘yingan monospirtlar: propil spirti va izopropil spirti

77.

2905 13

To‘yingan monospirtlar: butil spirti

78.

2905 14

To‘yingan monospirtlar: boshqa butanollar

79.

2905 16

To‘yingan monospirtlar: oktanol (oktil spirti) va uning izomerlari

80.

2905 19

To‘yingan monospirtlar: boshqalar

81.

2905 59

Asiklik spirtlarning galogenlangan, sulfinlangan, nitrolangan yoki nitrozalangan hosilalari: boshqalar

82.

2906 19

Sikloalk�n, sikloalken yoki sikloterpen: boshqalar

83.

2907 12

Monofenollar: krezollar va ularning tuzlari

84.

2907 19

Monofenollar: boshqalar

85.

2907 29

Polifenollar; fenolospirtlar: boshqalar

86.

2908 19

Tarkibida faqat galogeno guruhlar bo‘lgan hosilalar va ularning tuzlari: boshqalar

87.

2908 99

Fenol yoki fenolospirtlarning galogenlangan, sulfinlangan, nitrolangan yoki nitrozalangan hosilalari: boshqalar

88.

2909

Oddiy efirlar, oddiy efirlarning, atsetallarning, yarimatsetallarning va ketonlarning (ma’lum va noma’lum kimyoviy tarkibdagi) efirspirtlari, efirfenollari, efirspirtfenollari, spirtlarning peroksidlari va ularning galogenlangan, sulfirlangan, nitrolangan yoki nitrozirlangan hosilalari

89.

2910 20

Tarkibida uch benzol halqa bo‘lgan epoksidlar, epoksi spirtlar, epoksifenollar va epoksiefirlar va ularning gallogenlangan, sulfinlangan, nitrolangan yoki nitrozalangan hosila birikmalari: metiloksiran (propilenoksid)

90.

2910 30

Tarkibida uch benzol halqa bo‘lgan epoksidlar, epoksi spirtlar, epoksifenollar va epoksiefirlar va ularning gallogenlangan, sulfinlangan, nitrolangan yoki nitrozalangan hosila birikmalari: epoksipropan (epixlorgidrin)

91.

2911 00

Tarkibida boshqa kislorodli funksional guruh bo‘lgan atsetallar va yarimatsetallar hamda ularning gallogenlangan, sulfinlangan, nitrolangan yoki nitrozalangan hosila birikmalari

92.

2912

Tarkibida boshqa kislorodli funksional guruh bo‘lgan yoki bo‘lmagan aldegidlar; siklik aldegid polimerlari; paraformaldegid

93.

2913 00

Gallogenlangan, sulfinlangan, nitrolangan yoki nitrozalangan birikmalarning hosila birikmalari

94.

2914 11

Tarkibida boshqa kislorodli funksional guruh bo‘lgan yoki bo‘lmagan atsiklik ketonlar: atseton

95.

2914 12

Tarkibida boshqa kislorodli funksional guruh bo‘lgan yoki bo‘lmagan atsiklik ketonlar: butanon (metiletilketon)

96.

2914 19

Tarkibida boshqa kislorodli funksional guruh bo‘lgan yoki bo‘lmagan atsiklik ketonlar: boshqalar

97.

2914 22

Tarkibida boshqa kislorodli funksional guruh bo‘lgan yoki bo‘lmagan sikloalkan, sikloalken yoki sikloterpen ketonlar: siklogeksanon va metilsiklogeksanonlar

98.

2914 29

Tarkibida boshqa kislorodli funksional guruh bo‘lgan yoki bo‘lmagan sikloalkan, sikloalken yoki sikloterpen ketonlar: boshqalar

99.

2914 40

Ketonospirt va ketonoaldegidlar

100.

2914 79

Gallogenlangan, sulfinlangan, nitrolangan yoki nitrozalangan hosilalari: boshqalar

101.

2915 11

Chumoli kislotasi

102.

2915 13

Chumoli kislotasining murakkab efirlari

103.

2915 21

Sirka kislota

104.

2915 24

Sirka angidrid

105.

2915 33

Sirka kislota murakkab efirlari: p-butilatsetat

106.

2915 39

Sirka kislota murakkab efirlari: boshqalar

107.

2915 40

Mono-, di- yoki trixlorsirkali kislotlar, ularning tuzlari va murakkab efirlari

108.

2915 50

Propion kislota, uning tuzlari va murakkab efirlari

109.

2915 90

Asiklik ko‘p karbonli to‘yingan kislotalar va ularning angdrid, gallogenangidrid, peroksid hamda peroksikislotalari; ularning gallogenlangan, sulfinlangan, nitrolangan yoki nitrozalangan hosila birikmalari: boshqalar

110.

2916 11

Asiklik ko‘p karbonli to‘yinmagan kislotalar, ularning angdrid, gallogen angidrid, peroksid, peroksikislotalari va ushbu birikmalarning hosilalari: akril kislota va uning tuzlari

111.

2916 12

Asiklik ko‘p karbonli to‘yinmagan kislotalar, ularning angidrid, gallogen angidrid, peroksid, peroksikislotalari va ushbu birikmalarning hosilalari: akril kislotaning murakkab efirlari

112.

2916 13

Asiklik ko‘p karbonli to‘yinmagan kislotalar, ularning angdrid, gallogen angidrid, peroksid, peroksikislotalari va ushbu birikmalarning hosilalari: metakril kislota va uning tuzlari

113.

2916 32

Aromatik ko‘p karbonli kislotalar, ularning angdrid, galogenangidrid, peroksid, peroksikislotalari va ularning hosilalari: benzoil peroksid va benzoilxlorid

114.

2916 34

Aromatik ko‘p karbonli kislotalar, ularning angdrid, galogenangidrid, peroksid, peroksikislotalari va ularning hosilalari: fenilsirka kislota va ularning tuzlari

115.

2917 14

Polikarbon atsiklik kislotalar, ularning angidrid, gallogen angidrid, peroksid, peroksikislotalari va ularning hosilalari: malein angidrid

116.

2920 90

Nometallarning boshqa noorganik kislotalari murakkab efirlari (gallogenvodorodlar murakkab efirlaridan tashqari) va ularning tuzlari; ularning gallogenlangan, sulfinlangan, nitrolangan yoki nitrozalangan hosilalari: boshqalar

117.

2921 11

Asiklik monoaminolar va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari: metilamin, di- yoki trimetilamin va ularning tuzlari

118.

2921 19

Asiklik monoaminolar va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari: boshqalar

119.

2921 21

Asiklik poliaminlar va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari: etilendiamin va ularning tuzlari

120.

2921 22

Asiklik poliaminlar va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari: geksametilendiamin va ularning tuzlari

121.

2921 29

Asiklik poliaminlar va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari: boshqalar

122.

2921 30

Mono- yoki poliaminlar sikloalkan, sikloalken yoki sikloterpen va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari

123.

2921 41

Aromatik monoaminlar va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari: anilin va ularning tuzlari

124.

2921 42

Aromatik monoaminlar va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari: anilin hosilalari va ularning tuzlari

125.

2921 43

Aromatik monoaminlar va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari: toluidinlar va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari

126.

2921 44

Aromatik monoaminlar va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari: difenilamin va uning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari

127.

2921 45

Aromatik monoaminlar va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari: 1-naftilamin (α-naftilamin), 2-naftilamin (β-naftilamin) va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari

128.

2921 49

Aromatik monoaminlar va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari: boshqalar

129.

2921 51

Aromatik poliaminlar va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari: o-, m-, p-fenilendiamin, diaminotoluollar va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari

130.

2921 59

Aromatik poliaminlar va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari: boshqalar

131.

2922 11

Aminospirtlar, tarkibida bir turdan ortiq kislorodli funksional guruh bo‘lgan birikmalardan tashqari va ularning oddiy va murakkab efirlari; ushbu birikmalar tuzlari: monoetanolamin va uning tuzlari

132.

2922 19

Aminospirtlar, tarkibida bir turdan ortiq kislorodli funksional guruh bo‘lgan birikmalardan tashqari va ularning oddiy va murakkab efirlari; ushbu birikmalar tuzlari: boshqalar

133.

2922 29

Aminospirtlar va boshqa aminofenollar, tarkibida bir turdan ortiq kislorodli funksional guruh bo‘lgan birikmalardan tashqari va ularning oddiy va murakkab efirlari; ushbu birikmalar tuzlari: boshqalar

134.

2922 43

Aminokislotalar, tarkibida bir tipdan ortiq kislorodli funksional guruh bo‘lgan birikmalardan tashqari va ularning oddiy va murakkab efirlari; ushbu birikmalar tuzlari: antranil kislota va ularning tuzlari

135.

2923 90

To‘rtlamchi ammoniy asoslar tuzlari va gidroksidlari; kimyoviy tarkibi aniq va noaniq bo‘lgan letsitin va fosfor aminolipidlari va boshqalar: boshqalar

136.

2924 19

Asiklik amidlar (atsiklik karbamatlarni kiritgan holda) va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari: boshqalar

137.

2925 29

Iminlar va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari: boshqalar

138.

2926 10

Tarkibida nitril funksional guruh bo‘lgan birikmalar: akrilonitril

139.

2926 90

Tarkibida nitril funksional guruh bo‘lgan birikmalar: boshqalar

140.

2928 00

Organik gidrazin yoki gidroksilamin hosilalari

141.

2929

Tarkibida boshqa azotli funksional guruhlar bo‘lgan birikmalar

142.

2930 90

Organiksulfid birikmalar: boshqalar

143.

2931 10

Tetrametil qo‘rg‘oshin va tetraetil qo‘rg‘oshin

144.

2931 90

Organo-noorganik birikmalar boshqalar: boshqalar

145.

2932 11

Tuzilishida kondensirlanmagan furanli halqani o‘z ichiga olgan birikmalar (gidrirlangan yoki gidrirlanmagan): tetragidrofuran

146.

2932 19

Tuzilishida kondensirlanmagan furanli halqani o‘z ichiga olgan birikmalar (gidrirlangan yoki gidrirlanmagan): boshqalar

147.

2932 91

Tarkibida faqat kislorod getero atom(lar) bo‘lgan boshqa birikmalar: izosafrol

148.

2932 92

Tarkibida faqat kislorod getero atom(lar) bo‘lgan boshqa birikmalar: 1-(1, 3-benzodioksol-5-il) propan-2-on

149.

2932 99

Tarkibida faqat kislorod getero atom(lar) bo‘lgan boshqa birikmalar: boshqalar

150.

2933 31

Tuzilishida kondensirlanmagan piridin halqani o‘z ichiga olgan (gidrirlangan yoki gidrirlanmagan) birikmalar: piridin va uning

tuzlari

151.

2933 59

Tuzilishida pirimidin halqa (gidrirlangan yoki gidrirlanmagan) yoki piperazin halqani o‘z ichiga olgan birikmalar: boshqalar

152.

2933 69

Tuzilishida kondensirlanmagan triazin halqani o‘z ichiga olgan (gidrirlangan yoki gidrirlanmagan) birikmalar: boshqalar

153.

2933 99

Tarkibida faqat azot geteroatom(lar)i bo‘lgan birikmalar: boshqalar

154.

2934 99

Aniq yoki noaniq kimyoviy tarkibdagi nuklein kislotalar va ularning tuzlari; geterotsiklik boshqa birikmalar: boshqalar

155.

2939 20

Xin daraxti alkaloidlari va ularning hosilalari; ushbu birikmalar tuzlari

156.

2939 79

Alkaloidlar, tabiiy yoki sintez qilingan; ularning tuzlari, oddiy va murakkab efirlar va boshqa hosila birikmalari; o‘simlikdan kelib chiqqan: boshqalar

157.

3102 30

Mineral yoki kimyoviy, azotli o‘gitlar: ammoniy nitrati, shu jumladan, suvli eritmada

158.

3102 50

Mineral yoki kimyoviy, azotli o‘g‘itlar: natriy nitrati

159.

3102 90

Mineral yoki kimyoviy, azotli o‘g‘itlar: boshqalar, shu jumladan, oldingi subpozitsiyalarda nomlanmagan aralashmalar

160.

3104 20

Mineral yoki kimyoviy, kaliyli o‘g‘itlar: kaliy xloridi

161.

3104 30

Mineral yoki kimyoviy, kaliyli o‘g‘itlar: kaliy sulfati

162.

3206 49

Boshqa rang beruvchi moddalar va preparatlar: boshqalar

163.

3604 10

Mushakbozliklar

164.

3606

Ferrotseriy va har qanday shakldagi boshqa piroforik qotishmalar

165.

3707 10

Fotokimyoviy moddalar (laklar, yelimlar, yopishtiruvchi moddalar va shunga o‘xshash preparatlardan tashqari); o‘lchangan dozalarda taqdim etilgan yoki foydalanishga tayyor shaklda chakana savdoga chiqarilgan fotografik maqsadlar uchun aralashtirilmagan mahsulotlar: sezgirlashtirilgan emulsiyalar

166.

3805 90

Yog‘och yoki sulfat skipidar va qarag‘ay yog‘i yoki haydash yoki nina bargli daraxtlar yog‘ochini qayta ishlashning boshqa yo‘li bilan olingan terpen moylari; tozalanmagan dipenten; sulfit skipidar va boshqa tozalanmagan para-tsimol; asosiy komponent sifatida alfa-terpineol saqlovchi qarag‘ay yog‘i: boshqalar

167.

3808 59

Insektitsidlar, rodentitsidlar, fung‘itsidlar, gerbitsidlar, paydo bo‘lishga qarshi vositalar va o‘simliklarning o‘sishi uchun regulyatorlar, dezinfeksiyalovchi va shunga o‘xshash vositalar, chakana savdo uchun formalarga yoki qadoqlarga qadoqlangan yoki tayyor preparatlar yoki mahsulotlar ko‘rinishida taqdim etilgan (masalan, oltingugurt bilan ishlangan lentalar, fitil va shamlar va chivinlardan yopishqoq qog‘oz): boshqalar

168.

3808 99

Insektitsidlar, rodentitsidlar, fungitsidlar, gerbitsidlar, paydo bo‘lishga qarshi vositalar va o‘simliklarning o‘sishi uchun regulyatorlar, dezinfeksiyalovchi va shunga o‘xshash vositalar, chakana savdo uchun formalarga yoki qadoqlarga qadoqlangan yoki tayyor preparatlar yoki mahsulotlar ko‘rinishida taqdim etilgan (masalan, oltingugurt bilan ishlangan lentalar, fitil va shamlar va chivinlardan yopishqoq qog‘oz): boshqalar

169.

3815 90

Boshqa joyda nomlanmagan yoki kiritilmagan reaksiya tashabbuskorlari, reaksiya tezlashtirgichlari va katalizatorlari: boshqalar

170.

3824 84

Tarkibida aldrin (ISO), kamfexlor (ISO) (toksafen), xlordan (ISO), xlordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis p-xlorofenil, etan), diyeldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), geptaxlor (180)yoki mireks (ISO) mavjud moddalar

171.

3824 99

Qoliplar yoki quyish yadrolarini ishlab chiqarish uchun tayyor bog‘lovchilar; boshqa joyda ko‘rsatilmagan yoki kiritilmagan kimyo yoki unga aloqador sanoat mahsulotlari va preparatlari (shu jumladan, tabiiy mahsulotlar aralashmalaridan tashkil topgan preparatlar): boshqalar

172.

3827 68

Tarkibida metan, etan yoki propanning galogenli hosilalari va gidroftoruglerodlar bo‘lgan moddalar

173.

7603 10

Alyuminiy kukun va po‘stloqlari: qatlamsiz tuzilishli kukunlar

174.

7903

Rux zarrachalari, kukuni va changi

175.

8109

Sirkoniy va undan tayyorlangan buyumlar, shu jumladan lom va chiqindilar

176.

8112

Berilliy, xrom, gafniy, reniy, talliy, kadmiy, germaniy, vanadiy, galliy, indiy va niobiy (kolumbiy), va ulardan tayyorlangan buyumlar, shu jumladan, metall parchalari va chiqindilar

T/r

Xavfli moddaning nomi, turi va zaharli moddalar

Minimal cheklangan me’yor

(tonna)

I. Xavfli moddaning nomi

1.

Ammiak

500

2.

Ammoniy nitrat (tarkibidagi ammoniy nitratdan hosil bo‘lgan azot massasining 28 foizidan ortig‘ini tashkil etadigan ammoniy nitrat va ammoniy aralashmasi, shuningdek, ammoniy nitrat konsentratsiyasi massaning 90 foizidan ortiq bo‘lgan ammoniy nitratning suvli eritmalari)

2500

3.

O‘git shaklidagi ammoniy nitrat (ammoniy nitrat asosidagi oddiy o‘gitlar, shuningdek, tarkibidagi ammoniy nitratdan hosil bo‘lgan azot massasining 28 foizidan ortig‘ini tashkil etadigan murakkab o‘g‘itlar (murakkab o‘g‘itlar tarkibida ammoniy nitrat fosfat va (yoki) kaliy bilan birgalikda mavjud bo‘ladi)

10 000

4.

Akrilonitril

200

5.

Xlor

25

6.

Etilen oksidi

50

7.

Vodorod tsianid

20

8.

Vodorod ftorid

50

9.

Vodorod sulfid

50

10.

Oltingugurt dioksidi

250

11.

Oltingugurt trioksidi

75

12.

Qo‘rg‘oshin alkili

50

13.

Fosgen

0,75

14.

Metilizotsianat

0,15

II. Xavfli moddalar turlari

1.

Alangalanadigan gazlar

200

2.

Tovar-xomashyo omborlari va bazalardagi yonadigan suyuqliklar

50 000

3.

Texnologik jarayonda foydalaniladigan yoki magistral quvurlar bilan uzatiladigan yonadigan suyuqliklar

200

4.

Zaharli moddalar

200

5.

Yuqori zaharli moddalar

20

6.

Oksidlanadigan moddalar

200

III. Zaharli moddalar

1.

Akrilonitril (ventoks)

-

2.

Metil spirti

-

3.

Margimushli angidrid

-

4.

Margimushsimon angidrid

-

5.

Dixlorid simoblar (sulema) va boshqa simob tuzlari

-

6.

Nikel tetrakarbonili

-

7.

Sariq fosfor

-

8.

Qizil fosfor

-

9.

Vodorod tsianid va uning tuzlari (natriy tsianid, kaliy tsianid, kadmiy tsianid, kumush tsianid, simob tsianid va oksitsianid, qo‘rg‘oshin tsianid, mis tsianid, rux tsianid, kalsiy tsianid)

-

10.

Sian qotishma

-

11.

Siklon

-

12.

Etilmerkurxlorid

-

13.

Etilmerkoptan

-