17.03.2022 yildagi SQ-503-IV-son
O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 69 va 78-moddalariga, “O‘zbekiston Respublikasining ma’muriy-hududiy tuzilishi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 18 va 25-moddalariga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati qaror qiladi:
3-nuqtadan chegara “Eski anhor” kanalining dambasi bo‘ylab shimoli-sharqiy yo‘nalishda 2 282 metr masofadan o‘tadi, so‘ngra dambadan quruqlikdagi chegara orqali shimoli-sharqiy yo‘nalishda 18 metr masofadan o‘tadi va dala tuproq yo‘liga tutashadi hamda dala tuproq yo‘lining shimoliy tomoni bo‘ylab shimoliy-shimoli-g‘arbiy yo‘nalishda 100 metr masofadan o‘tib, quruqlikdagi chegara chizig‘i orqali shimoli-sharqiy yo‘nalishda 13 metr masofada ariqqa tutashadi va ariq suv oqimi bo‘ylab ariqning burilishlarini takrorlagan holda, umumiy janubi-sharqiy yo‘nalishda 4 427 metr masofadan o‘tadi, keyin quruqlikdagi chegara chizig‘i orqali sharqiy yo‘nalishda 188 metr masofadan o‘tib, “Eski anhor” kanalining dambasiga tutashadi, so‘ngra chegara chizig‘i “Eski anhor” kanalining dambasi bo‘ylab shimoliy-shimoli-sharqiy yo‘nalishda 93 metr masofadan keyin dala tuproq yo‘liga tutashadi va dala tuproq yo‘lining g‘arbiy tomoni bo‘ylab yo‘lning burilishlarini takrorlagan holda, shimoliy-shimoli-sharqiy yo‘nalishda 272 metr masofadan o‘tadi hamda quruqlikdagi chegara chizig‘i orqali janubi-sharqiy yo‘nalishda 79 metr masofadan o‘tib, kanal dambasiga tutashadi va damba bo‘ylab dambaning burilishlarini takrorlagan holda, janubi-sharqiy yo‘nalishda 778 metr masofadan o‘tadi hamda quruqlikdagi chegara chizig‘i orqali 81 metr masofada temir yo‘lni kesib o‘tib, dala tuproq yo‘liga tutashadi va dala tuproq yo‘lining shimoliy tomoni bo‘ylab yo‘lning burilishlari takrorlagan holda, janubi-sharqiy yo‘nalishda 2 356 metr masofadan o‘tadi, so‘ngra quruqlikdagi chegara chizig‘i orqali janubiy yo‘nalishda 177 metr masofadan keyin nomsiz soyga tutashadi va chegara chizig‘i ushbu soy bo‘ylab uning burilishlarini takrorlagan holda, janubiy-janubi-g‘arbiy yo‘nalishda 301 metr masofadan o‘tadi, so‘ngra quruqlikdagi chegara chizig‘i orqali janubiy yo‘nalishda 492 metr masofadan o‘tib, nomsiz soyga tutashadi va ushbu soy bo‘ylab uning burilishlarini takrorlagan holda, janubiy yo‘nalishda 653 metr masofadan keyin dala tuproq yo‘liga o‘tadi va dala tuproq yo‘lining g‘arbiy tomoni bo‘ylab 228 metr masofadan o‘tib, kanal dambasiga tutashadi hamda dambaning burilishlarini takrorlagan holda, umumiy sharqiy-shimoli-sharqiy yo‘nalishda 650 metr masofadan keyin dala tuproq yo‘liga tutashadi va chegara dala tuproq yo‘lining g‘arbiy tomoni bo‘y�ab sharqiy-shimoli-sharqiy yo‘nalishda 39 metr masofadan o‘tadi hamda quruqlikdagi chegara chizig‘i orqali sharqiy yo‘nalishda 208 metr masofadan keyin sim to‘siqqa tutashadi va sim to‘siq bo‘ylab ushbu to‘siqning burilishlarini takrorlagan holda sharqiy yo‘nalishda 1 179 metr masofadan keyin dala tuproq yo‘liga tutashadi va dala yo‘lining shimoliy tomoni bo‘ylab yo‘lning burilishlarini takrorlagan holda, sharqiy-janubi-sharqiy yo‘nalishda 2 268 metr masofadan o‘tib, 4-nuqtaga tutashadi (shimoliy kenglik 39°22' 25,66", sharqiy uzunlik 66°18' 17,72");
4-nuqtadan chegara dala tuproq yo‘lining shimoliy tomoni bo‘ylab yo‘lning burilishlarini takrorlagan holda, umumiy janubiy-janubi-sharqiy yo‘nalishda 2 521 metr masofadan keyin sim to‘siqqa tutashadi va sim to‘siq bo‘ylab shimoli-sharqiy yo‘nalishda 431 metr masofadan o‘tib, dala tuproq yo‘liga tutashadi va dala tuproq yo‘lining shimoliy tomoni bo‘ylab yo‘lning burilishlarini takrorlagan holda, sharqiy-shimoli-sharqiy yo‘nalishda 4 390 metr masofadan keyin nomsiz ariqqa tutashadi hamda chegara chizig‘i ariq suv oqimi bo‘ylab janubi-g‘arbiy yo‘nalishda 95 metr masofadan o‘tib, sim to‘siqqa tutashadi va sim to‘siq bo‘ylab umumiy sharqiy-shimoli-sharqiy yo‘nalishda 348 masofadan o‘tadi, so‘ngra chegara quruqlikdagi chegara chizig‘i orqali sharqiy yo‘nalishda 74 metr masofadan keyin dala tuproq yo‘liga tutashadi va dala tuproq yo‘lining shimoliy tomoni bo‘ylab yo‘lning burilishlarini takrorlagan holda, shimoliy yo‘nalishda 312 metr masofadan o‘tadi hamda quruqlikdagi chegara chizig‘i orqali 35 metr masofada “Eski anhor” kanalini sharqiy yo‘nalishda kesib o‘tib, dala tuproq yo‘liga tutashadi, so‘ngra dala tuproq yo‘lining sharqiy tomoni bo‘ylab yo‘lning burilishlarini takrorlagan holda sharqiy-janubi-sharqiy yo‘nalishda 673 metr masofadan o‘tadi va lalmi haydalma yer chegarasi bo‘ylab umumiy shimoli-sharqiy yo‘nalishda 533 metr masofadan keyin dala tuproq yo‘liga o‘tadi va dala tuproq yo‘lining shimoliy tomoni bo‘ylab yo‘lning burilishlarini takrorlagan holda umumiy shimoli-sharqiy yo‘nalishda 694 metr masofadan o‘tib, A-378 avtomobil yo‘liga tutashadi, so‘ngra chegara janubi-sharqiy yo‘nalishda 22 metr masofada A-378 avtomobil yo‘lini kesib, yo‘lning o‘ng tomoniga o‘tadi hamda A-378 avtomobil yo‘lining sharqiy tomoni bo‘ylab shimoli-sharqiy yo‘nalishda 831 metr masofadan keyin avtomobil yo‘liga tutashadi va avtomobil yo‘lining janubiy tomoni bo‘ylab sharqiy yo‘nalishda 1 021 metr masofadan keyin 13 metr masofada avtomobil yo‘lini kesib o‘tib, dala tuproq yo‘liga tutashadi, keyin chegara dala tuproq yo‘lining shimoliy tomoni bo‘ylab yo‘lning burilishlarini takrorlagan holda, umumiy shimoliy-shimoli-sharqiy yo‘nalishda 817 metr masofadan keyin quruqlikdagi chegara chizig‘i orqali lalmi haydalma yer chegarasi bo‘ylab sharqiy yo‘nalishda 381 metr masofadan o‘tib, dala tuproq yo‘liga tutashadi va dala tuproq yo‘lining shimoliy tomoni bo‘ylab yo‘lning burilishlarini takrorlagan holda, umumiy janubi-sharqiy yo‘nalishda 3 313 metr masofadan keyin quruqlikdagi chegara chizig‘i orqali janubiy yo‘nalishda 235 metr masofadan o‘tib, dala tuproq yo‘liga tutashadi, so‘ngra chegara dala tuproq yo‘lining shimoliy tomoni bo‘ylab yo‘lning burilishlarini takrorlagan holda, umumiy sharqiy yo‘nalishda 905 metr masofani o‘tib, soyda joylashgan 5-nuqtaga tutashadi (shimoliy kenglik 39°22' 54,41", sharqiy uzunlik 66°26' 08,16");
10-nuqtadan chegara qishloq ichki yo‘lining sharqiy tomoni bo‘ylab barcha burilishlarini takrorlagan holda, avval janubiy yo‘nalishda 476 metr, g‘arbiy yo‘nalishda yo‘lning janubiy tomoni bo‘ylab 1 352 metr masofadan keyin ariqqa o‘tadi va ariq suv oqimi bo‘ylab barcha burilishlarini takrorlagan holda, avval janubiy yo‘nalishda 2 067 metr, sharqiy yo‘nalishda 2 654 metr masofadan o‘tib, nomsiz beton ariqqa tutashadi va ushbu ariqning chap tomonidan suv oqimi bo‘ylab 1 020 metr masofadan keyin ariqqa o‘tadi, so‘ngra ariq suv oqimi bo‘ylab sharqiy yo‘nalishda 672 metr masofadan keyin lalmi haydalma yer chegarasi bo‘ylab qishloq ichki yo‘lining va dala tuproq yo‘lining sharqiy tomonidan janubiy-janubi-sharqiy yo‘nalishda 2 698 metr masofani o‘tadi, keyin chegara haydalma yerlar o‘rtasidan o‘tuvchi dala tuproq yo‘lining janub tomoni bo‘ylab barcha burilishlarni takrorlagan holda janubi-g‘arbiy yo‘nalishda 2 781 metr masofani o‘tadi, so‘ng chegara haydalma yerlar chegarasi bo‘ylab barcha burilishlarini takrorlagan holda umumiy janubiy yo‘nalishda 915 metr masofani o‘tib dala tuproq yo‘liga tutashadi va avval dala tuproq yo‘lining sharqiy tomoni bo‘ylab janubiy-janubi-sharqiy yo‘nalishda 343 metr, so‘ngra umumiy sharqiy yo‘nalishda 472 metr, keyin janubiy-janubi-sharqiy yo‘nalishda 295 metr masofani o‘tib kanal dambasiga o‘tadi va kanal dambasi bo‘ylab sharqiy-shimoli-sharqiy yo‘nalishda 656 metr masofani o‘tadi, keyin chegara ariqqa o‘tadi va ariq suv oqimi bo‘ylab janubiy yo‘nalishda 279 metr masofani o‘tadi, keyin chegara haydalma yerlar chegarasi bo‘ylab barcha burilishlarini takrorlagan holda avval umumiy sharqiy-shimoli-sharqiy yo‘nalishda 964 metr, so‘ngra sharqiy-janubi-sharqiy yo‘nalishda 1 045 metr masofada Qumdaryoni kesib o‘tib, daryo bo‘yida joylashgan 11-nuqtaga tutashadi (shimoliy kenglik 39°09' 47,53", sharqiy uzunlik 66°25' 30,47");
26-nuqtadan chegara ariqdan dala tuproq yo‘liga o‘tadi va dala tuproq yo‘lining sharqiy tomoni bo‘ylab shimoliy-shimoli-sharqiy yo‘nalishda 1 440 metr masofadan keyin “Lochin” beton kanaliga tutashadi va ushbu kanalning o‘ng tomonidan suv oqimi bo‘ylab barcha burilishlarni takrorlagan holda, shimoli-sharqiy yo‘nalishda 1 577 metr masofadan so‘ng kanaldan nomsiz zovurga o‘tadi va mazkur zovurning o‘ng tomonidan suv oqimi bo‘ylab g‘arbiy-shimoli-g‘arbiy yo‘nalishda 845 metr masofada dala tuproq yo‘liga o‘tadi va dala tuproq yo‘lining sharqiy tomoni bo‘ylab sharqiy-shimoli-sharqiy yo‘nalishda 457 metr masofadan o‘tib, qishloq ichki yo‘liga tutashadi va qishloq ichki yo‘lining janubiy tomoni bo‘ylab sharqiy-janubi-sharqiy yo‘nalishda 247 metr masofadan keyin “Lochin” beton kanali dambasiga tutashadi va ushbu kanalning dambasi bo‘yicha suv oqimi bo‘ylab barcha burilishlarni takrorlagan holda, shimoliy-shimoli-sharqiy yo‘nalishda 523 metr masofadan so‘ng ariqqa o‘tadi va ariq suv oqimi bo‘ylab barcha burilishlarni takrorlagan holda, shimoli-sharqiy yo‘nalishda 744 metr masofada avtomobil yo‘lini kesib o‘tadi va avtomobil yo‘lining shimoliy tomoni bo‘ylab shimoli-g‘arbiy yo‘nalishda 3 494 metr masofadan so‘ng dala tuproq yo‘liga o‘tadi va dala tuproq yo‘lining janubiy tomoni bo‘ylab yo‘lning burilishlarini takrorlagan holda, g‘arbiy-janubi-g‘arbiy yo‘nalishda 2 790 metr masofadan o‘tib, “Eski anhor” kanali dambasida joylashgan 27-nuqtaga tutashadi (shimoliy kenglik 39°01' 36,28", sharqiy uzunlik 65°51' 03,67");