29.06.1992 йилдаги 303-сон
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 29.06.1992 йилдаги 303-сон
Дата вступления в силу
29.06.1992
Ҳужжат кучини йўқотган 11.04.2000
 LexUZ шарҳи

Ифлослантирувчи моддаларнинг номи

Ифлослантирувчи моддани атмосферага чиқарганлик учун тўлов нормативи (сўм)

I. Ифлослантиришнинг кўчмас манбалари

Азот икки оксиди 60
Азот оксиди 40
Акрилонитрил 80
Акролен80
Бензойли альдегид (бензольдигид) 60
Мойли альдегид 160
Алюминий оксиди 60
Аммиак 60
Аммоний нитрат (аммиакли селитра) 8
Аммоний сульфат 12
Аммоний хлорид24
Аммофос12
Малеинли ангидрид (буғлар, аэрозоль) 48
Олгингугуртли ангидрид (олтингугурт гази, олтингугурт икки оксиди) 48
Сирка ангидриди 80
Фосфор ангидриди 48
Фтал ангидриди (буғлар, аэрозоль) 24
Анилин80
Ацетальдегид240
Ацетон6,86
Ацетилен1,60
Ацетофенон800
Барий карбонат ангидрид (барийга айлантириб ҳисоблаганда) 600
Оқсил-минерал қўшимча 24000
Оқсил-витамин концентрати чанги оқсили 2400
Бенз (а)пирен (3.4 бензпирен)24000000
Бензин (нефтли, таркибида олтингугурт кам бўлгани, углеродга айлантириб ҳисоблаганда)
1,60
Сланецли бензин (углеродга айлантириб ҳисоблаганда) 48
Бензол 24
Гидролиз лигнинидан олинадиган био-кучайтиргич 1,2
1.3 Бутадиен (дивинил)

2,4

Бутан0,012
Бутилацетат24
Ванадий беш оксиди 1200
Хлорли винил 480
Хлорли водород (тузли кислота) 12
Цианли водород (синил кислота) 240
Натрий вольфрами (вольфрамга айлантириб ҳисоблаганда) 24
Гексан 0,04
Кўмир кислотаси диамиди (карбамид, мочевина) 12
Диметиламин 480
2.4 — Динитро — 2-фтор-бутилфенол (диносеб, гебутокс)480
о-Дихлорбензол 80
Темир оксиди (темирга айлантириб ҳисоблаганда) 60
Сланецли кул 24
Иссиқлик электр станциялари кўмири кули (таркибида 35 40% кальций оксиди бор, дисперсиялиги 3 мкм гача ва ундан паст, камида 97%)
120
Изопропил 2,1
Капролактам (буғлар, аэрозоль) 40
Азот кислотаси 16
Бор кислотаси 120
Метакрил кислота 240
Сульфат кислота 24
Сирка кислотаси 40
о-фосфор кислота 120
Металл кобальти, хлорид кобальти 2400
Сульфат кислотали кобальт (кобальтга айлантириб ҳисоблаганда) 6000
о-Крезол 85,71
м, п-Крезол120
Диоксид аморфли кремний (аэросид 175) 120
Ксилол12

Магний оксиди

48
Магний хлорат 8
Электр станцияларининг мазут кули (ванадийга айлантириб ҳисоблаганда) 1200
Марганец, марганец оксиди ва бошқа бирикмалар (марганец беш оксидга айлантириб ҳисоблаганда)
2400
Мис оксиди, хлорли мис (мисга айлантириб ҳисоблаганда) 1200
Олтингугуртли мис, сульфат кислотали, хлорли (мисга айлантириб ҳисоблаганда)2400
Метан 0,05
Метилацетат34,29
Метилмеркаптан266667
Акрил кислота метил эфири (метилакрилат) 240
Дисульфид молибдени (молибденга айлантириб ҳисоблаганда) 24
Этиленгликол моноизобутил эфири (бутилцеллозьв) 8
Моноэтаноламин 240
Моноэтиламин 240
Маргимуш, маргимуш ангидрит ва бошқа ноорганикбирикмалар (маргимушга айлантириб ҳисоблаганда)
800
Гидооксидли натрий (каустик сода, ўювчи натрий) 240
Карбонат натрий (кальциницияланган сода) 60
Силикат натрий (кремникислий натрий)

8

Натрий сульфат, сульфит, сульфит-сульфат тузлар 24
Триполифосфат натрий 4,8
Никель, эрийдиган тузлар (никелга айлантириб ҳисоблаганда) 12000
Сульфат кислотали никель, никель оксиди (никелга айлантириб ҳисоблаганда)2400
Нитробензол300
Озон80
Диоксид қалай, оксид, сульфат (қалайга айлантириб ҳисоблаганда) 120
Хлоридли қалай (қалайга айлантириб ҳисоблаганда) 48
Аммоний парамолибдат (молибденга айлантириб ҳисоблаганда) 24
Пентан0,096
Пиридин30
Алюмосиликатлар чанги (модификация қилинмаган табиий цеолитлар) 120
Аминоқатламлар чанги 60
Цемент билан фосфогипсдан тайёрланган бириктирувчи гипс чанги (ноорганик) 4,80
Аралаш озуқа, суяк ва гўшт-суяк уни гарди (оқсилга айлантириб ҳисоблаганда) 240
Мўйна (жун, момиқ) гарди 80
Таркибида 70% дан ортиқ икки оксидли кремний (динас ва бошқалар) мавжуд бўлган ноорганик чанг 48
Таркибида 20% дан 70% гача икки оксидли кремний (шамот, цемент ва бошқалар) мавжуд бўлган ноорганик чанг
24
Таркибида камида 20 % икки оксидли кремний (доломит ва бошқалар) мавжуд бўлган ноорганик чанг 16
Полиметилметакрилат чанги24
Шиша тола, шиша пластик материаллар чанги 40
Резол типидаги фенолформальдегид қатрон чанги 60
Пахта гарди 48
Цемент ишлаб чиқариш чанги (таркибида 60% дан ортиқ кальций оксиди ва 20% дан ортиқ диоксид кремний мавжуд бўлган)
120
А маркали ёғоч спирти эритгичи (ацетоно эфирли) 20
Э маркали ёғоч спирти эритгичи (ацотоно эфирли)34,29
АМР-3 мебель эритгичи 26,67
Симоб ва унинг бирикмалари8000
Қурум 48
Қўрғошин, қўрғошин ацетати, қўрғошин оксиди ва бошка бирикмалар, тетроэтилқўрғошиндан ташқари (қўрғошинга айлантириб ҳисоблаганда)
8000
Олтингугуртли қўрғошин (қўрғошинга айлантириб ҳисоблаганда) 1411,77
Элементар олтингугурт 34,29
Сероводород 300
Сероуглерод 480
«Лотос», «Ока», «Эра» типидаги синтетик кир ювиш воситалари 80
«Био-С» синтетик кир ювиш воситаси 240
Сольвент-нафта12
Бутил спирти, изобутилли 24
Изопропил спирти 4
Метил спирти 4
Тетрагидрофурил спирти 24
Фурил спирти 240
Этил спирти 0,48
Стирол1200
Тетрагидрофуран12
Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)40
Тетраэтилқўрғошин 400000
1, 2, 3-Тиадиазонил-5-№1 — фенилмочевина (дропп)12
Толуол4
Трихлорэтилен2,40
Триэтиламин17,14
Уайт-спирит2,40
С12 С19 чегарали углеводородлар (жами органик углеродгаайлантириб ҳисоблаганда РПК-265П ва бошқа эритгичлр) 240

Тўрт хлорли углерод

3,43
Углерод оксиди 0,80
Фенол800
Сланецли феноллар 342,84
Формальдегид800
Формамид80
Газсимон фторли бирикмалар (фторга айлантириб ҳисоблаганда фторли водород, тўрт фторли кремний) 480
Яхши эрийдиган ноорганик фторли бирикмалар (натрий фторид) 240
Ёмон эрийдиган ноорганик фторли бирикмалар (алюминий фторид, кальций фторид, натрий гексафторалюминат)
80
Фуран240
Фурфурол48
Хлор80
м-Хлоранилин240
Хлоробензол24
Олти валентли хром (хром оксидига айлантириб ҳисоблаганда) 1600
Уч валентли хромли бирикмалар (Сч 3+ га айлантириб ҳисоблаганда)240
Циклогексан1,71
Рух оксиди (рухга айлантириб ҳисоблаганда)48
Рух стеарати (рухга айлантириб ҳисоблаганда)480
Рух сульфати (рухга айлантириб ҳисоблаганда)300
Эпихлоргидрин12
Этил хлористый 12
Этилацетат24
Этилен 0,80
Этилен оксиди

80

II. Ифлослантирувчи кўчма манбалар

Азот оксидлари 21
Углерод оксиди 0,30
Қурум 17
Олтингугуртли газ 17
Углеводородлар 0,60


Ингредиентнинг номи

Очиқ сув манбаларига 1 тонна ифлослантирувчи модда ташлаганлиги учун
тўлов нормативи (сўм)

Балиқ хўжалигидаги қиймати

Хўжалик ичимлик сув ва
маданий-маиший соҳадаги қиймати
Аммоний азот 1024
Нитрит азот 20000
Нитрат азот 44
Аммиак (азот бўйича) 8000200
Акрил кислота 800
Анилин40000004000
Алюминий 40000
Ацетон 8000
Антмо (заҳарли химикат) 160000
Ацетонитрил560
Тўла БПК 132
Бензол800800
Бериллий2000000
Бутанол13320
Бутифос1333200
Муаллақ моддалар (фонга — 0,75) 12
Ванадий4000
Вольфрам5000004000
Уч валентли висмут 800
Беш валентли висмут 4000
Диэтил эфир 1332
Диметил формамид 1600
Техник ДДТ 4000
Темир (фондан) 800
Кальций22,2
Капролактам400
Карбамид5,2
Кадмий800004000
Ксилол8000
Калий8
Карбофос8000
Кислород 1600100
Кобальт 400004000
Қора бўёқ 800
Молибден (ион)333200800
Метанол4000132
Минераллашиш 0,40,4
Маргимуш 80008000
Мис (фондан) 400000400
Магний 10
Соляр мойи 40000
Енгил иссиқ мой 4000
Мочевина 4,8 4,8
Натрий тиосульфат 160
Нефть ва нефть маҳсулотлари 80000
Нитрат аммоний 50000
Никель 400004000
Нитробензол 40000
ОЁК (оксидланган ёғли кислоталар) 1600
Роданидлар 26684000
Симоб 80000
Сульфатлар 40,8
СПАВ 4000800
Стирол 4000
Олтингугурт 40
Сероуглерод400400
Сурма8000
Стронций200
Селен400000
Қўрғошин 1332040000
Скипидар2000
Сулема4000000
Титан4000
Теллур (фонга) 1428040000
Сирка кислота 40000
Толуол800800
Фенол400000400000
Формальдегидлар 16008000
Фторидлар 8000
Фозалонотс.400000
Умумий фосфор 4000
Фтор-ион (фонга) 8000268
Фурфурол 400400
Уч валентли хром 800800
Олти валентли хром 4000004000
Хлор (қолдиқ) 268268
Натрий хлорат 20
Хлоридлар 1,21,2
Хлорбензол 40000020000
Рух 40000400
Цианидлар80004000
Циклогексан400004000
Этилбензол400000
Этилен200

Чиқиндиларнинг турлари

1 тонна чиқиндини жойлаштирганлик учун тўловлар нормативи (сўм)
Иккиламчи хом ашё ҳисобланган чиқиндилар:
шу жумладан:
Ёғоч-тахта чиқиндилари, 1 куб. м учун7
Кул ва кул-тошқол чиқиндилари2
Қоғоз чиқиндилари94
Иккиламчи тўқимачилик материаллари360
Ишлатилган нефть маҳсулотлари100
Стеклобой 20
Полиамид кўп бўлган иккиламчи полимер хом ашё600
полиэтиленли160
поливинилхлоридли280
полистиролли250

Вулканизация қилинмаган резина чиқиндилар

180
Вулканизация қилинган хом ашё58

Резина тўқималар чиқиндиси

180

Композицияли тўлдиргич (пойабзал ишлаб

чиқариш ва иккиламчи тўқимачилик

чиқиндилари)


102
Эскирган шиналар39
Металлургия ишлаб чиқариши тошқоллари:
домна тошқоллари3
пўлат эритиш тошқоллари1
ферроқотишма тошқоллари2
Фосфогипс
I сорт4
II сорт0,50

Ишлатилган қопловчи аралашмалар

3
Иккиламчи хом ашё ҳисобланмаган чиқиндилар:
I класс заҳарли фавқулодда хавфли370
II класс заҳарли юқори даражада хавфли185
III класс заҳарли — ўртача хавфли111
IV класс заҳарли кам хавфли37
Заҳарли эмас10
4. Ифлослантирувчи моддалар чиқиндиларини нормативдан ортиқча чиқарганлик (ташлаганлик) ва жойлаштирганлик учун тўлов 1, 2, 3-иловаларга мувофиқ чиқиндиларни чиқарганлик (ташлаганлик), жойлаштирганлик учун тўловларнинг тегишли вақтинчалик нормативларини ифлослантирувчи моддалар чиқиндиларини чиқариш (ташлаш), жойлаштириш ҳақиқий массасининг чиқиндиларни чиқариш (ташлаш), жойлаштиришнинг белгиланган чекланган йўл қўйилишидан ошган миқдорига ва уларнинг ортиқчалилиги учун тўловларнинг карралиги коэффициентига кўпайтириш сифатида ҳисоблаб чиқилади. Тўлов миқдори Ўзбекистон Республикаси ҳудудида нархларнинг ошишига мувофиқ индексация қилиниши керак.