11.12.2007 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 1747
O‘zbekiston Respublikasi Parvozlar xavfsizligini nazorat qilish davlat inspeksiyasi boshlig‘ining buyrug‘i, 11.12.2007 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 1747
Кучга кириш санаси
21.12.2007
10. Ariza beruvchi ariza berishda O‘zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasi xodimlarini tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish to‘g‘risidagi Nizomga (2002-yil 2-noyabr, ro‘yxat raqami 1186) muvofiq muayyan talablar belgilangan aviamutaxassislarga tibbiy xulosa berish uchun o‘zining imkoniyatlarini tasdiqlashi shart.
23. Apparatlar va uskunalar, tibbiy hujjatlar va ish yuritishni ko‘rikdan o‘tkazish natijalari bo‘yicha ariza beruvchi va bir vaqtning o‘zida komissiya a’zosi hisoblanadigan ekspert tomonidan imzolangan ushbu Nizomning 3-4-ilovalarida keltirilgan shakl bo‘yicha muassasa apparatlari va jihozlarini tekshirish dalolatnomasi va tibbiyot hujjatlari va ish yuritishni tekshirish dalolatnomasi tuziladi.
Oldingi tahrirga qarang.
33. Oxirgi ekspert qarorini chiqarish uchun O‘zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasi xodimlarini tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish to‘g‘risidagi nizomda (2002-yil 2-noyabr, ro‘yxat raqami 1186) nazarda tutilgan psixolog, stomatolog, ginekolog, endokrinolog va dermatovenerologning tibbiy tekshiruvi talab qilinadi. Ayrim hollarda, TUEK tarkibida ishlash uchun FA korxonalari TSQ va O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining davolash muassasalarining malakali mutaxassislarini TUE qo‘llanma hujjatlari bilan tanishtirgandan keyingina, MTUEK bilan kelishgan holda jalb etishga ruxsat etiladi
48. Ushbu Nizomning IV—IX-bo‘limlari talablariga javob beradigan TUEKga belgilangan namunadagi guvohnoma berish to‘g‘risida qaror qabul qilinadi.
53. Ushbu Nizomning 6-ilovasida keltirilgan shakl bo‘yicha Davavianazorat boshlig‘i tomonidan imzolanadigan va gerbli muhr bilan tasdiqlanadigan TUEK a’zolarining tayinlangan tarkibi va TUEK tomonidan tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish ruxsat etilgan aviaxodimlar ro‘yxati TUEK tayinlash to‘g‘risidagi guvohnomaga ilova qilinadi.

O‘zbekiston Respublikasi Parvozlar xavfsizligini nazorat qilish davlat inspeksiyasi boshlig‘iga


Aviatsiya xodimlarini tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish bo‘yicha tibbiy faoliyatni amalga oshirish uchun tibbiy-uchish ekspert komissiyasini tayinlashni o‘tkazish uchun
ARIZA

__________________________________________________________________
(TUEK nomi)

yuridik manzili:___________________________________________________
__________________________________________________________________
telefon___________________________Faks____________________________
___________________________________________________________nomidan

(rahbarning lavozimi, F.I.O.)

aviatsiya xodimlarining amaldagi normativ talablariga muvofiqligini tasdiqlash uchun tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish bo‘yicha tibbiy faoliyatni amalga oshirish uchun TUEK tayinlashni so‘raydi.
TUEK faoliyatiga qo‘yiladigan barcha shartlar va talablarni bajarishni o‘z zimmamga olaman.
TUEK tayinlash kerak bo‘lgan TUEK faoliyati doirasining tavsifi:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Qo‘shimcha ma’lumotlar_______________________________________________
__________________________________________________________________

Quyidagi zarur hujjatlar ilova qilinadi:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________
5. ___________________________________
6. ___________________________________


Rahbar____________________________________________

(imzo, F.I.O.)

M.O‘.


1. Утвердить Положение о порядке назначения врачебно-летных экспертных комиссий авиапредприятий гражданской авиации Республики Узбекистан согласно приложению.
«УТВЕРЖДЕНО»
приказом начальника Госавианадзора Республики Узбекистан
от 15 ноября 2007 г. № 167
10. При подаче заявки заявитель обязан подтвердить свои возможности на выдачу медицинского заключения авиаспециалистам, для которых в соответствии с Положением о медицинском освидетельствовании авиационного персонала гражданской авиации Республики Узбекистан (рег. № 1186 от 02.11.2002 г.) установлены определенные требования.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 32 в редакции приказа начальника Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов от 8 апреля 2016 года № 74-Н (рег. № 1747-1 от 04.05.2016 г.) — СЗ РУ, 2016 г., № 18, ст. 207)
33. При вынесении окончательного экспертного решения требуется медицинское обследование психолога, стоматолога, гинеколога, эндокринолога и дерматовенеролога, предусмотренное Положением о медицинском освидетельствовании авиационного персонала гражданской авиации Республики Узбекистан (рег. № 1186 от 02.11.2002 г.). В исключительных случаях разрешается привлекать для работы в состав ВЛЭК квалифицированных специалистов МСЧ предприятий ГА и лечебных учреждений Министерства здравоохранения Республики Узбекистан по согласованию с ЦВЛЭК только после ознакомления их с руководящими документами ВЛЭ.
46. Перечень медицинской аппаратуры и инструментария, необходимых для проведения ВЛЭ, должен соответствовать требованиям Положения о медицинском освидетельствовании авиационного персонала гражданской авиации Республики Узбекистан (рег. № 1186 от 02.11.2002 г.).
48. Для ВЛЭК, отвечающей требованиям разделов IV—IX настоящего Положения, принимается решение о выдаче свидетельства установленного образца.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
Положению о порядке назначения врачебно-летных экспертных комиссий авиапредприятий гражданской авиации Республики Узбекистан

Начальнику Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов


ЗАЯВКА
на проведение назначения врачебно-летной экспертной комиссии для осуществления медицинской деятельности по освидетельствованию авиационного персонала

____________________________________________________________________

(наименование ВЛЭК)

юридический адрес __________________________________________________
____________________________________________________________________
телефон _________________________, факс ______________________________
в лице _____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

просит выдать свидетельство для назначения ВЛЭК для осуществления медицинской деятельности по освидетельствованию авиационного персонала на соответствие действующим нормативным требованиям.

Обязуюсь выполнять все условия и требования, предъявляемые к деятельности ВЛЭК.

Описание сфер деятельности ВЛЭК, подлежащих назначению ВЛЭК:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Дополнительные сведения ____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Прилагаются следующие необходимые документы:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________
6. ________________________________________
7. ________________________________________

Руководитель _______________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
Положению о порядке назначения врачебно-летных экспертных комиссий авиапредприятий гражданской авиации Республики Узбекистан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к
Положению о порядке назначения врачебно-летных экспертных комиссий авиапредприятий гражданской авиации Республики Узбекистан

Акт проверки аппаратуры и оборудования учреждения

Наименования медицинского учреждения ВЛЭК:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Эксперт ___________________________________________________________
№№ п/п Критерии деятельностиОценка + / –

1.

Наличие технической документации на медоборудование: техническое описание, паспорт, журнал техобслуживания и др.

2.

Техническое состояние медоборудования: исправность, выработка ресурсов, сроки эксплуатации, моральный износ.

3.

Обеспеченность медицинским оборудованием в сравнении с нормативами.

4.

Метрологический контроль и своевременность его проведения, наличие договоров с метрологическими организациями.

5.

Организация ремонта и технического обслуживания, наличие договора с ремонтными организациями.

6.

Состояние техники безопасности: наличие удостоверений на право эксплуатации и инструкций, проведение вводного и очередных инструктажей по технике безопасности, обеспеченность спецодеждой и средствами защиты.

Дата «____» ___________ 20 ___ г.

__________________

____________________

(подпись заявителя)

(Ф.И.О.)


Заключение эксперта:

Дата «____» ____________ 20 ____ г.


__________________


____________________

(подпись эксперта)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к
Положению о порядке назначения врачебно-летных экспертных комиссий авиапредприятий гражданской авиации Республики Узбекистан

Акт проверки медицинской документации и делопроизводства

Наименования медицинского учреждения ВЛЭК:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Эксперт ___________________________________________________________
№№ п/п Показатели деятельностиОценка + / –

1.

Наличие учетно-отчетной документации.

2.

Качество ведения учетной документации:
жалобы и анамнез, объективный статус, дополнительные исследования, консультации, диагноз, лечение, динамическое наблюдение и эпикриз.

3.

Соблюдение установленных нормативных правил делопроизводства.

4.

Хранение медицинской документации в архиве:
соблюдение условий и сроков;
наличие актов уничтожения документации.

5.

Своевременность и качество представляемых отчетов.

6.

Контроль качества ведения учетно-отчетной документации.

7.

Использование оргтехники.

Дата «____» ___________ 20 ___ г.

__________________

____________________

(подпись заявителя)

(Ф.И.О.)


Заключение эксперта:

Дата «____» ____________ 20 ____ г.


__________________


____________________

(подпись эксперта)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к
Положению о порядке назначения врачебно-летных экспертных комиссий авиапредприятий гражданской авиации Республики Узбекистан

Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВЛЭК гражданской авиации Республики Узбекистан

Настоящим удостоверяется, что ВЛЭК __________________________________

(наименование организации и адрес)

одобрена в качестве врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Республики Узбекистан по осуществлению медицинского освидетельствования авиационного персонала в соответствии с условиями и ограничениями, содержащимися в специальном приложении, которое является его неотъемлемой частью.

Настоящее Свидетельство не подлежит передаче другому лицу.
Его действие может быть приостановлено, прекращено или аннулировано в установленном законодательством порядке.

Дата вступления в силу «___» ___________ 20__ г.
Действительно до «___» ____________ 20__ г.Начальник Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов
_____________________________

М.П.

(Ф.И.О., подпись)

Дата первоначальной выдачи свидетельства «_____»_________________20__г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к
Положению о порядке назначения врачебно-летных экспертных комиссий авиапредприятий гражданской авиации Республики Узбекистан