Мазкур тоифадаги ишлар Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси (бундан буён матнда ФК деб юритилади), Ўзбекистон Республикасининг «Электр энергетикаси тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 10 январдаги 8-сон қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси истеъмолчиларига газ етказиб бериш қоидалари», Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 1 ноябрдаги 511-сон қарори билан тасдиқланган «Электр энергияси истеъмолчилари ва ҳудудий электр тармоқлари корхоналари ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар тартиби тўғрисида»ги Низом, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 22 августдаги 245-сон қарори билан тасдиқланган «Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қоидалари» ва «Электр энергиясидан фойдаланиш Қоидалари» (бундан буён матнда Қоида деб юритилади), Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 26 майдаги 132-сонли қарори билан тасдиқланган «Табиий газ истеъмолчилари ва газ билан таъминловчи ташкилотлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар тартиби тўғрисида» ги Низом, 2005 йил 11 январда 1440-сон билан рўйхатга олинган, «Ўздавэнергоназорат» инспекцияси буйруғи билан тасдиқланган «Истеъмолчиларга электр энергиясини етказиб бериш тартиби тўғрисида»ги Низом асосида ҳал этилмоқда.
Биринчи инстанцияси судининг ажримида ХПК 23-моддаси биринчи қисмининг 1-бандига асосан хўжалик судига иқтисодиёт соҳасида юридик шахслар, юридик шахс тузмаган ҳолда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган ва якка тартибдаги тадбиркор мақомини қонунда белгиланган тарзда олган фуқаролар ўртасидаги фуқаровий, маъмурий ва бошқа ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларга доир ишлар тааллуқлилиги белгиланганлиги, Ўзбекистон тижорат Халқ банкининг Чилонзор филиали юридик шахс мақомига эга эмаслиги ва шу сабабли хўжалик судида даъвогар ва (ёки) жавобгар сифатида иштирок эта олмаслиги асос қилиб кўрсатилган.
Олий хўжалик суди Пленумининг 2007 йил 15 июндаги «Биринчи инстанция судида ишларни кўришда Ўзбекистон Республикаси Хўжалик процессуал кодексининг қўлланилиши тўғрисида»ги 162-сон қарори 9-бандининг иккинчи хатбошисида агар даъво юридик шахснинг ўзига эмас, балки унинг алоҳида бўлинмасига нисбатан тақдим этилган бўлса, у ҳолда юридик шахснинг ўзини ишда иштирок этишга жалб қилиш суд томонидан ХПКнинг 38-моддасига мувофиқ ҳал этилиши тўғрисида тушунтириш берилган.
Шу боис, мазкур ҳолатда суд иш юритишни тугатмасдан ХПКнинг 38-моддасига асосан жавобгарни Ўзбекистон Республикаси тижорат Халқ банки билан алмаштириб, ишни мазмунан кўриб чиқиши лозим эди.
Биринчи инстанция судининг ажримида ХПКнинг 88-моддасида даъвогар низони судгача ҳал қилиш тартибига риоя этмаган бўлса, яъни даъво аризасининг нусхасини тарафларга юбормаган бўлса, аммо суд даъво аризасини иш юритувига қабул қилган бўлса, даъво аризаси кўрмасдан қолдирилиши белгиланганлиги, мазкур ҳолатда Таъминотчи томонидан даъво аризаси ОАЖга юборилмаганлиги асос қилиб кўрсатилган.
Биринчидан, ишда иштирок этувчи бошқа шахсларга даъво аризасининг нусхалари юборилганлигини тасдиқловчи далиллар тақдим этилмаганда даъво аризаси ХПК 118-моддаси биринчи қисмининг 4-бандига асосан қайтарилади. Агар даъво аризаси бундай хато билан иш юритишга қабул қилинган бўлса, ушбу ҳолат даъво аризасини кўрмасдан қолдиришга асос бўла олмайди.
Иккинчидан, ХПК 27-моддасининг иккинчи қисмига биноан юридик шахсга нисбатан унинг алоҳида бўлинмаси фаолиятидан келиб чиқадиган даъволар алоҳида бўлинма жойлашган ерда тақдим этилади.
ХПК 33-моддаси иккинчи қисмининг 1-бандига кўра, агар иш судловга тегишлилик қоидасини бузиб қабул қилинганлиги шу судда ишни кўриш вақтида маълум бўлса, хўжалик суди ишни бошқа хўжалик судига ўтказади.
Суд даъвони кўрмасдан қолдиришда Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуннинг 18-моддасининг талабига, яъни «ўзига талабнома билдирилган хўжалик юритувчи субъект талабномани олган кундан бошлаб бир ой муддат ичида унга жавоб қайтариши шартлиги, талабнома тўлиқ ёки қисман тан олинган тақдирда хўжалик юритувчи субъект арз қилувчига ўзи тан олган суммани ихтиёрий равишда ўтказиши» ҳақидаги талабга риоя этилмаганлиги холатини асос қилиб олган.
ХПК 88-моддасининг 5-бандига биноан даъвогар низони судгача ҳал қилиш (талабнома юбориш) тартибига риоя этмаган, бу эса шу тоифадаги низолар учун қонунда ёки шартномада назарда тутилган бўлса, даъво кўрмасдан қолдирилади.
Тарафлар ўртасида тузилган шартноманинг 3.12-бандига ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 22 августдаги 245-сон қарори билан тасдиқланган «Электр энергиясидан фойдаланиш Қоидалари»нинг 72-бандига кўра истеъмолчи томонидан фойдаланилган электр энергияси учун ҳисоб-китоб бўйича ўзаро ҳисоб-китобларни солиштириш далолатномасини имзолаш рад этилган тақдирда, қарзни ундириш тузилган электр таъминоти шартномасига мувофиқ шартномавий ҳажмдан келиб чиққан ҳолда истеъмолчининг банкдаги ҳисоб рақамига тўлов талабномаси қўйиш йўли билан амалга оширилади.
ХПК 88-моддаси 4-бандига кўра қонун хужжатлари ёки шартномага мувофиқ қарз банк ёки бошқа кредит муассасаси орқали ундириб олиниши шарт бўлишига қарамай даъвогар жавобгардан қарзини ундириб олиш учун банк ёки бошқа кредит муассасасига мурожаат этмаган бўлса, хўжалик суди даъвони кўрмасдан қолдиради.
5. ФКнинг 184-моддасига биноан, башарти, қонунларда бошқача кўрсатилмаган бўлса, мол-мулк янги мулкдорга ўтганида, универсал ҳуқуқий ворислик тартибида собиқ мулкдорнинг ҳуқуқ ва бурчлари ҳам унга ўтади.
ФК 184-моддасининг иккинчи қисмига кўра, башарти, қонунларда бошқача кўрсатилмаган бўлса, мол-мулк янги мулкдорга ўтганида, универсал ҳуқуқий ворислик тартибида собиқ мулкдорнинг ҳуқуқ ва бурчлари ҳам унга ўтади.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 22 августдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган «Электр энергиясидан фойдаланиш қоидалари»нинг 59-бандига кўра, электр таъминоти шартномаларида (маиший истеъмолчилардан ташқари) ҳисобот даврида электр таъминоти шартномасида кўрсатилган миқдорга нисбатан 5 фоиздан кўп электр энергияси истеъмол қилинганда, ҳисоб-китоб даври учун электр таъминоти шартномасида кўрсатилгандан ортиқ истеъмол қилинган жами ҳажм учун белгиланган тарифнинг 50 фоизи миқдорида ҳудудий электр тармоқлари корхонаси фойдасига жарималар тўланиши кўзда тутилади.
7. «Давлат бюджетининг ғазна ижроси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни 7-моддасининг бешинчи хатбошисига кўра бюджет маблағлари олувчининг товар етказиб берувчи (иш бажарувчи, хизмат кўрсатувчи) билан тузилган шартномаси, шунингдек буюртмачининг Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан капитал қурилиш учун тузилган шартномаси рўйхатдан ўтказилиши шарт.
«Давлат бюджетининг ғазна ижроси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (бундан буён матнда «Қонун» деб юритилади)нинг 6-моддасига кўра давлат бюджетининг ғазна ижроси қонун ҳужжатларида белгилаб қўйиладиган махсус ваколатли молия органи ҳамда унинг Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, туманлар, шаҳарлардаги ҳудудий бўлинмалари (бундан буён матнда «Ғазначилик» деб юритилади) томонидан амалга оширилади. Қонуннинг 13-моддасига мувофиқ маблағларни суднинг қарорига биноан ўтказиш, дотациялар ва ссудаларни ўтказиш ягона ғазна ҳисобварағидан ёки Ғазначиликнинг бошқа банк ҳисобварақларидан Давлат бюджетида маблағлар назарда тутилган юридик ва жисмоний шахсларнинг банк ҳисобварақларига Ғазначилик томонидан ўтказилади.
Қонун 7-моддасининг бешинчи қисмига кўра бюджет маблағлари олувчининг товар етказиб берувчи (иш бажарувчи, хизмат кўрсатувчи) билан тузилган шартномасини, шунингдек буюртмачининг Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан капитал қурилиш учун тузилган шартномасини мажбурий рўйхатдан ўтказиш Ғазначиликнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.
ФК 49-моддасининг биринчи қисмига кўра, юридик шахсни қайта ташкил этиш (қўшиб юбориш, қўшиб олиш, бўлиш, ажратиб чиқариш, ўзгартириш) унинг муассислари (иштирокчилари) ёки таъсис ҳужжатларида шунга вакил қилинган юридик шахс органи қарорига мувофиқ амалга оширилиши мумкин.
Ушбу модданинг олтинчи қисмига биноан юридик шахс унга бошқа юридик шахсни қўшиб олиш шаклида қайта ташкил этилганида қўшиб олинган юридик шахснинг фаолияти тўхтатилгани ҳақидаги ёзув юридик шахсларнинг ягона давлат реестрига киритилган пайтдан бошлаб юридик шахс қайта ташкил этилган ҳисобланади.
ФК 50-моддасининг иккинчи қисмига асосан юридик шахс бошқа юридик шахсга қўшилганида, бу юридик шахсга қўшилган юридик шахснинг ҳуқуқ ва бурчлари топшириш ҳужжатига мувофиқ ўтади.
ХПК 39-моддасининг биринчи қисмига мувофиқ тарафлардан бири низоли ёки хўжалик судининг ҳал қилув қарори билан аниқланган ҳуқуқий муносабатдан чиқиб кетган тақдирда (қайта ташкил этилиш, талабдан бошқа шахс фойдасига воз кечиш, қарзнинг бошқа шахсга ўтказилиши, фуқаронинг ўлими ва бошқа ҳолларда) суд бу тарафни унинг ҳуқуқий вориси билан алмаштириб, бу ҳақда ўз ажрими, ҳал қилув қарори ёки қарорида кўрсатади. Ҳуқуқий ворислик процесснинг ҳар қандай босқичида амалга оширилиши мумкин.
Тарафлар ўртасида тузилган шартноманинг 2.13-бандида, агар Истеъмолчидаги газ ҳисоблагич мосламаси Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи газ ҳисоблаш қоидаларига мос келмаса, газни ҳисобга олиш приборлари носоз бўлганда ва улар газ етказиб берувчида мавжуд бўлмаганда газ таъминоти корхонаси томонидан етказиб берилган газ миқдори тамғаланмаган ускуналарнинг лойиҳадаги қуввати ва газ сарфини ҳисобга олиш приборлари носоз бўлган вақтда истеъмолчи томонидан фойдаланилган табиий газ учун ҳисоб-китоб таъминотчи томонидан тамғаланмаган барча газ истеъмол қилувчи қурилмаларининг энг юқори газ сарфи қувватида кунига 24 соат иш тартибида ҳисобланиши белгиланган. Шу боис, Таъминотчи томонидан 2010 йил 11 февралдан 2011 йил 1 мартгача бўлган даврда истеъмол қилинган газ ҳажми қайта ҳисоб-китоб қилиниб, Истеъмолчига 20 356 194 сўм тўлаши лозимлиги ҳақида талабнома юборилган.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 10 январдаги 8-сонли қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси истеъмолчиларига газ етказиб бериш қоидалари»нинг 5.3-бандига кўра истеъмолчидаги асосий газни ҳисобга олиш приборлари носоз бўлганда ва улар газ етказиб берувчида мавжуд бўлмаганда ҳудудий газ таъминоти корхонаси томонидан етказиб берилган газ миқдори пломбаланмаган ускуналарнинг лойиҳадаги қуввати ва газ сарфини ҳисобга олиш приборлари носоз бўлган вақтда корхона ишлаган соатлар бўйича ёки шартномада назарда тутилган бошқа усул билан аниқланади.
Мазкур ҳолатда истеъмолчида ўрнатилган газ ҳисоблагичи 2009 йилнинг август ойида ўрнатилган ва унинг 2 йиллик мувофиқлик сертификати бўлган, уни ечиш ва жойига ўрнатиш вақтида завод ва тумангаз тамғалари бузилмаган бўлган. Газ ҳисоблагич жойига ўрнатилгандан сўнг таъминотчининг вакиллари томонидан 2010 йилнинг 16 март ва 28 ноябрдаги, 2011 йилнинг 28 январидаги далолатномаларида газ ҳисоблагич соз ҳолда бўлганлиги ва тамғалар бузилмаганлиги қайд этилган. 2010 йил 11 февралдан 2011 йил 1 мартгача бўлган даврда истеъмол қилинган газ учун истеъмолчи газ ҳисоблагич бўйича тўловларни амалга ошириб келган. 2011 йил 2 мартдаги «Узстандарт» агентлигининг сертификатига кўра газ ҳисоблагич соз ҳолда эканлиги қайд этилганлиги ва у яна 2 йилга, яъни 2013 йилгача узайтирилиб берилганлигини инобатга олиб суднинг ҳал қилув қарори билан даъвонинг қаноатлантирилиши асосли равишда рад этилган.
10. ФКнинг 468-моддасига кўра, абонент (истеъмолчи) ўзи фойдаланадиган энергия истеъмол қилувчи асбоб ва ускуналарининг созлигини таъминлашга мажбур.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 22 августдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган «Электр энергиясидан фойдаланиш қоидалари» талабларини бажарилишини назорат қилиш мақсадида даъвогар томонидан 2011 йилнинг 23 ва 25 апрель кунлари жавобгар томонидан электр энергиясидан фойдаланиш қоидаларига риоя қилиниши юзасидан текшириш ўтказилган.
Текширишда Истеъмолчи томонидан «Электр энергиясидан фойдаланиш қоидалари»нинг 63-банди бузилган ҳолда носоз бўлган 21 та электр ҳисоблагичлардан фойдаланиб келаётганлиги аниқланган ва текшириш юзасидан тегишли далолатнома тузилиб, унда ноқонуний фойдаланилаётган электр энергияси миқдори қайта ҳисоб-китоб қилиш йўли билан аниқланиши, истеъмолчи 3 кун муддат ичида биргаликда ҳисоб-китобни амалга ошириш учун электр таъминоти корхонасига келиши шартлиги, акс ҳолда ноқонуний фойдаланилган электр энергияси хажмини ҳисоблаш бир томонлама амалга оширилиб, тўлов учун тақдим қилиниши белгиланган.
ФКнинг 468-моддасида энергия таъминоти шартномасига мувофиқ энергия билан таъминловчи ташкилот туташтирилган тармоқ орқали абонентга (истеъмолчига) энергия бериб туриш мажбуриятини олиши, абонент эса қабул қилинган энергия хақини тўлаш, шунингдек шартномада назарда тутилган энергия истеъмол қилиш тартибига риоя этиш, тасарруфидаги энергетика шаҳобчаларидан фойдаланиш хавфсизлигини ҳамда ўзи фойдаланадиган энергия истеъмол қилувчи асбоб ва ускуналарининг созлигини таъминлаш мажбуриятини олиши белгиланган.
Ўзбекистан Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2009 йил 22 августдаги 245-сонли Қарори билан тасдиқланган «Электр энергиясидан фойдаланиш Қоидалари»нинг 63-бандида ҳисобга олиш прибори истеъмолчининг айби билан бузилган (пломбаси бузилган, ойнаси синган ва шу кабилар), ҳисобга олиш приборини ишга тушириш схемаси ўзгарган, ҳисобга олиш приборидан ташқари электр қабул қилгичлар уланган ёки электр энергияси бошқача усулда ўғирланган ҳолларда, ҳудудий электр тармоқлари корхонаси истеъмолчини электр тармоғидан узиб қўйишга ҳақлилиги ва ҳисобга олиш приборлари охирги марта ўзгартирилган ёки уларни улаш схемаси текширилган кундан бошлаб бутун ўтган, аммо даъво муддатидан кўп бўлмаган давр учун электр қабул қилгичларнинг уланган қуввати ва истеъмолчининг электр таъминоти шартномасида кўрсатилган ишлаш соатлари бўйича энергия сарфини қайта ҳисоблаб чиқилиши шартлиги, бунда ҳисобга олиш прибори кўрсаткичини ёзиб олиш улаш схемасини текшириш деб ҳисобланмаслиги қайд этилган.
Даъвогар ходимлари томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 22 августдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган «Электр энергиясидан фойдаланиш қоидалари» (бундан буён матнда «Қоидалар» деб юритилади) талабларини бажарилишини назорат қилиш мақсадида жавобгар томонидан электр энергиясидан фойдаланиш қоидаларига риоя қилиниши юзасидан текшириш ўтказилган.
ФКнинг 468-моддасида энергия таъминоти шартномасига мувофиқ энергия билан таъминловчи ташкилот туташтирилган тармоқ орқали абонентга (истеъмолчига) энергия бериб туриш мажбуриятини олиши, абонент эса қабул қилинган энергия ҳақини тўлаш, шунингдек шартномада назарда тутилган энергия истеъмол қилиш тартибига риоя этиш, тасарруфидаги энергетика шоҳобчаларидан фойдаланиш хавфсизлигини ҳамда ўзи фойдаланадиган энергия истеъмол қилувчи асбоб ва ускуналарининг созлигини таъминлаш мажбуриятини олиши белгиланган.
Қоидаларнинг 63-бандига кўра ҳисобга олиш прибори истеъмолчининг айби билан бузилган (пломбаси бузилган, ойнаси синган ва шу кабилар), ҳисобга олиш приборини ишга тушириш схемаси ўзгарган, ҳисобга олиш приборидан ташқари электр қабул қилгичлар уланган ёки электр энергияси бошқача усулда ўғирланган ҳолларда, ҳудудий электр тармоқлари корхонаси истеъмолчини электр тармоғидан узиб қўйишга ҳақлилиги ва ҳисобга олиш приборлари охирги марта ўзгартирилган ёки уларни улаш схемаси текширилган кундан бошлаб бутун ўтган аммо даъво муддатидан кўп бўлмаган давр учун электр қабул қилгичларнинг уланган қуввати ва истеъмолчининг электр таъминоти шартномасида кўрсатилган ишлаш соатлари бўйича энергия сарфини қайта ҳисоблаб чиқиши шартлиги, бунда ҳисобга олиш прибори кўрсаткичини ёзиб олиш улаш схемасини текшириш деб ҳисобланмаслиги қайд этилган.
Қоидаларнинг 65-бандида электр энергиясини ҳисобга олиш истеъмолчининг айбисиз вақтинчалик бузилганда етказиб берилган электр энергияси учун ҳисоб-китоб ҳудудий электр тармоқлари корхонасининг қарори бўйича, ҳисобга олиш бузилишига қадар бўлган олдинги ҳисоб-китоб давридаги ёки ҳисобга олиш тиклангандан кейинги даврдаги ўртача суткалик сарф бўйича амалга оширилиши, электр энергиянинг ўртача суткалик сарфи бўйича ҳисоб-китоб қилиш даври бир ойдан ошмаслиги кераклиги, шу вақт ичида ҳисобга олиш тикланиши зарурлиги белгиланган.
11. ФК 477-моддасига кўра энергия таъминоти шартномаси бўйича мажбуриятлар бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаган ҳолларда, энергия билан таъминловчи ташкилот шу туфайли етказилган зарарнинг, абонент эса етказилган ҳақиқий зарарнинг ўрнини қоплаши шарт.
ФК 477-моддасининг биринчи қисмига мувофиқ, энергия таъминоти шартномаси бўйича мажбуриятлар бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаган ҳолларда, энергия билан таъминловчи ташкилот шу туфайли етказилган зарарнинг, абонент эса етказилган ҳақиқий зарарнинг ўрнини қоплаши шарт.
ФК 478-моддасининг иккинчи қисмига мувофиқ, агар қонун ҳужжатларида, шартномада бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса ёки у мажбурият моҳиятидан келиб чиқмаса, туташтирилган тармоқ орқали газ, нефть ва нефть маҳсулотлари, сув ва бошқа товарлар билан таъминлаш муносабатларига нисбатан ушбу параграф қоидалари қўлланади.
ОАЖ томонидан шартнома шартлари бажарилмаганлиги, 2011 йилнинг октябрь ойидан 2012 йилнинг апрель ойига қадар МЧЖни огоҳлантирмаган ҳолда электр энергияси 135 соат давомида етказиб берилмаганлиги, натижада МЧЖ ишлаб чиқаришда 1885 иш соатини йўқотиб, ишлаб чиқариш миқдори кескин камайиб кетганлиги, электр энергиясини етказиб бериш дастгоҳлар ишдан чиққанлиги натижасида узилганлиги, ишчилар бекор туриб қолган вақтга ишчиларга жами 256 641 733,14 сўм иш ҳақи тўланганлиги, «Узпроммашимпекс» ДАК томонидан етказиб берилган пахта толасини ишлаб чиқариш муддатлари чўзилиб кетиши оқибатида пахта толаси ҳақи тўлови кечиктирилганлиги учун МЧЖга 49 120 351,40 сўм пеня қўлланилганлиги, асосий воситаларга ҳисобланган 709 191 672,90 сўм амортизация ажратмаси харажати ҳисобланганлиги, электр энергияси узилишлари натижасида яроқсиз ҳолга келган эҳтиёт қисмларни янгилаш учун 13 879 100 сўм харажат қилинганлиги важи билан МЧЖ хўжалик судига даъво аризаси билан мурожаат қилиб, ОАЖдан жами 1 028 832 857 сўм зарар ва етказиб берилмаган электр энергияси учун 16 353 231 сўм пеня ундиришни сўраган.
ФКнинг 477-моддасида «Энергия таъминоти шартномаси бўйича мажбуриятлар бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаган ҳолларда, энергия билан таъминловчи ташкилот ёки абонент шу туфайли етказилган ҳақиқий зарарни қоплаши шарт» лиги қайд этилган.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 22 августдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган «Электр энергиясидан фойдаланиш қоидалари»нинг 130-бандида ҳудудий электр тармоқлари корхонаси заҳира манбаини автоматик улаш, автоматик қайта улаш ва автоматик давр тезликни ўчиришларнинг ишлаш вақтида электр энергиясини етказиб беришдаги танаффуслар учун истеъмолчи олдида моддий жавобгар бўлмайди деб белгиланган.
Ваҳоланки, ХПКнинг 11-моддасига кўра хўжалик суди ишни кўришда иш бўйича барча далилларни бевосита текшириши шартлиги, 54-моддасига асосан хўжалик суди далиллар асосида ишда иштирок этувчи шахсларнинг талаблари ва эътирозларини асословчи ҳолатлар, шунингдек низони тўғри ҳал қилиш учун аҳамиятга эга бўлган бошқа ҳолатлар бор ёки йўқлигини аниқлаши керак.
Биринчи инстанцияси судининг ажрими билан даъвогарнинг даъводан воз кечиши қабул қилинган ва ХПК 86-моддасининг 3-бандига асосан иш юритиш тугатилган. Даъвогар Солиқ кодекси 330-моддасининг 8-бандига асосан давлат божи тўлашдан озод қилинганлиги сабабли, суд ишни кўриш натижаси бўйича давлат божини ундирмаган.
Солиқ кодекси 337-моддасининг ўн бешинчи қисмига кўра, давлат божини тўлашдан озод қилинган даъвогар ўз талабларини даъво берилганидан кейин улар жавобгар томонидан ихтиёрий равишда тўлиқ ёки қисман қаноатлантирилганлиги туфайли қўллаб-қувватламаган ҳолларда давлат божининг суммаси жавобгардан суд ажрими бўйича бюджетга ундирилиши лозим. Шу боис, биринчи инстанция суди жавобгардан давлат божини ундириши лозим эди.