14.09.2022 yildagi 424-14-206-Q/22-son
Hujjat matni PDF shaklidaberilgan.