15.04.2019 yildagi -son
Mazkur Bitimga Tomonlarning o‘zaro kelishuvi bo‘yicha uning ajralmas qismi hisoblangan va mazkur Bitimning 18-moddasida nazarda tutilgan tartibda kuchga kiradigan alohida bayonnomalar bilan rasmiylashtiriladigan o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar kiritilishi mumkin.