Для получения доступа к этой функции Вам необходимо авторизоваться!
Хотите зарегистрироваться? Либо войти под своим логином?

Авторизоваться Зарегистрироваться

×
 ×
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YER KODEKSI

1-BOB. UMUMIY QOIDALAR

1-modda. Yer to‘g‘risidagi qonun hujjatlarining asosiy vazifalari

2-modda. Yer to‘g‘risidagi qonun hujjatlarining asosiy prinsiplari

3-modda. Yer to‘g‘risidagi qonun hujjatlari

4-modda. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yer munosabatlarini tartibga solish sohasidagi vakolatlari

5-modda. Viloyatlar, Toshkent shahar davlat hokimiyati organlarining yer munosabatlarini tartibga solish sohasidagi vakolatlari

6-modda. Tumanlar davlat hokimiyati organlarining yer munosabatlarini tartibga solish sohasidagi vakolatlari

7-modda. Shaharlar davlat hokimiyati organlarining yer munosabatlarini tartibga solish sohasidagi vakolatlari

2-BOB. YER FONDI

8-modda. Yer fondi toifalari

9-modda. Yerlarni toifalarga bo‘lish va bir toifadan boshqasiga o‘tkazish

10-modda. Yer uchastkasi

3-BOB. YER TUZISh

11-modda. Qishloq xo‘jaligining tabiiy moslashuvi jihatidan yerlarni rayonlashtirish

12-modda. Yer tuzishning vazifalari va mazmuni

13-modda. Yer tuzish loyihasini ko‘rib chiqish va tasdiqlash

14-modda. Yer monitoringi

15-modda. Davlat yer kadastri

4-BOB. YERGA BO‘LGAN MULKChILIK, YuRIDIK VA JISMONIY ShAXSLARNING YER UChASTKALARIGA BO‘LGAN HUQUQLARI

16-modda. O‘zbekiston Respublikasida yerga bo‘lgan mulkchilik

17-modda. Yuridik va jismoniy shaxslarning yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlari

18-modda. Yuridik va jismoniy shaxslarning yer uchastkalariga bo‘lgan mulk huquqining vujudga kelishi

19-modda. Yer uchastkalariga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi

20-modda. Yer uchastkalariga doimiy va muddatli (vaqtincha) egalik qilish hamda ulardan doimiy va muddatli (vaqtincha) foydalanish huquqi

21-modda. Birgalikda egalik qilinadigan yoki foydalaniladigan yer uchastkalari

22-modda. Yer uchastkasiga egalik qilish va undan doimiy foydalanish huquqining boshqa shaxsga o‘tishi

22-modda. Yer uchastkasiga egalik qilish va undan doimiy foydalanish huquqining boshqa shaxsga o‘tishi

23-modda. Yer uchastkalarini egalik qilish va foydalanish uchun berish (realizatsiya qilish)

24-modda. Yer uchastkasi ijarasi

25-modda. Yer uchastkalaridan qidiruv ishlari uchun foydalanish

26-modda. Yer uchastkalaridan imorat qurish uchun foydalanish

27-modda. O‘zbekiston Respublikasi fuqarolariga yakka tartibda uy-joy qurish va uy-joyni obodonlashtirish uchun yer uchastkalari berish yoki realizatsiya qilish

28-modda. Yer uchun haq to‘lash

29-modda. Yer uchastkasini saqlash vazifasi

30-modda. O‘zganing yer uchastkasidan cheklangan tarzda foydalanish huquqi (servitut)

31-modda. Yer uchastkasiga bo‘lgan huquqning vujudga kelishi

32-modda. Yer uchastkasining plani. Yer uchastkasining chegaralarini joyning o‘zida belgilash

33-modda. Yer uchastkasiga bo‘lgan huquqni tasdiqlovchi hujjatlar

34-modda. Yer uchastkalari berish (realizatsiya qilish) masalalarini ko‘rib chiqish komissiyalari

35-modda. Yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatiga olish

36-modda. Yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarning bekor qilinishi

37-modda. Yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo‘yish, qayta sotib olish

38-modda. Yer to‘g‘risidagi qonun hujjatlari buzilganda yer uchastkasini olib qo‘yish

5-BOB. YER EGASI, YERDAN FOYDALANUVChI, IJARAChI VA YER UChASTKASI MULKDORINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

39-modda. Yer egasi, yerdan foydalanuvchi, ijarachi va yer uchastkasi mulkdorining huquqlari

40-modda. Yer egasi, yerdan foydalanuvchi, ijarachi va yer uchastkasi mulkdorining majburiyatlari

41-modda. Yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarning kafolatlari

42-modda. Yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, yer uchastkalari ijarachilari va mulkdorlari huquqlarining cheklanishi

6-BOB. QIShLOQ XO‘JALIGIGA MO‘LJALLANGAN YERLAR

43-modda. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarning tarkibi

44-modda. Sug‘oriladigan yerlar

45-modda. Alohida qimmatga ega bo‘lgan unumdor sug‘oriladigan yerlar

46-modda. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni berish

47-modda. Qishloq xo‘jaligi tovar mahsuloti yetishtiruvchilar va ularga yer uchastkalarini berish

48-modda. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlardan foydalanish sohasida yer egalari, yerdan foydalanuvchilar va ijarachilarning majburiyatlari

49-modda. Qishloq xo‘jaligi kooperativlari (shirkat xo‘jaliklari), boshqa qishloq xo‘jaligi korxonalari, muassasalari va tashkilotlarining yerga egalik qilishi

50-modda. Yerlarni pay jamg‘armasiga berish. Qishloq xo‘jaligi kooperativida (shirkat xo‘jaligida) mulkiy pay

51-modda. Yer uchastkalarini xo‘jalik ichida taqsimlash. Oila (jamoa) pudrati

52-modda. Xo‘jaliklararo korxonalar va tashkilotlarga yer berish

53-modda. Fermer xo‘jaligini yuritish uchun yer uchastkalari berish

54-modda. Qishloq xo‘jaligi korxonalari va tashkilotlarining bo‘linmalari negizida tashkil etiladigan kooperativlarga (shirkatlarga) yer uchastkalari berish

55-modda. Dehqon xo‘jaligi yuritish uchun fuqarolarga yer uchastkalari berish (realizatsiya qilish)

56-modda. Jamoa bog‘dorchiligi, uzumchiligi va polizchiligi yuritish uchun fuqarolarga yer uchastkalari berish

57-modda. Yordamchi qishloq xo‘jaligini yuritish uchun yer berish

58-modda. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni qishloq xo‘jaligi va boshqa yo‘nalishdagi korxonalar, muassasalar hamda tashkilotlarga berish tartibi va shartlari

7-BOB. AHOLI PUNKTLARINING (ShAHARLAR, POSYoLKALAR VA QIShLOQ AHOLI PUNKTLARINING) YERLARI

59-modda. Shaharlar va posyolkalar yerlarining tarkibi

60-modda. Aholi punktlarining chegarasi. Shahar atrofi zonalari

61-modda. Shaharlar va posyolkalarda yer uchastkalarini berish, olib qo‘yish va qayta sotib olish tartibi

62-modda. Shahar va posyolka qurilishi yerlari

63-modda. Ko‘p kvartirali uylar atrofidagi yer uchastkalari

64-modda. Aholi punktlarining umumiy foydalanishdagi yerlari

65-modda. Shaharlar va posyolkalardagi qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan va boshqa yerlar

66-modda. Shaharlardagi daraxtzorlar egallagan yerlar

67-modda. Shaharlar va posyolkalardagi sanoat, transport, aloqa, mudofaa hamda boshqa maqsadlarga mo‘ljallangan yerlar

68-modda. Qishloq aholi punktlarining yerlari

8-BOB. SANOAT, TRANSPORT, ALOQA, MUDOFAA VA BOShQA MAQSADLARGA MO‘LJALLANGAN YERLAR

69-modda. Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo‘ljallangan yerlarning tarkibi

70-modda. Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa yo‘nalishdagi korxonalar, muassasalar va tashkilotlarga yer berish

9-BOB. ALOHIDA MUHOFAZA ETILADIGAN HUDUDLARNING YERLARI

71-modda. Alohida muhofaza etiladigan hududlar yerlarining tarkibi

72-modda. Tabiatni muhofaza qilish maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar

73-modda. Sog‘lomlashtirish maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar

74-modda. Rekreatsiya maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar

75-modda. Tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar

10-BOB. O‘RMON FONDI, SUV FONDI YERLARI VA ZAXIRA YERLAR

76-modda. O‘rmon fondi yerlari

77-modda. Suv fondi yerlari

78-modda. Zaxira yerlar

11-BOB. YERLARNI MUHOFAZA QILISh

79-modda. Yerlarni muhofaza qilishning mazmuni va tartibi

80-modda. Obyektlar, imoratlar va inshootlarni joylashtirish, loyihalash, qurish va ulardan foydalanishga oid ekologik talablar

81-modda. Kimyoviy yoki radioaktiv moddalar bilan ifloslangan yerlardan foydalanish

82-modda. Yerlardan oqilona foydalanishni va ularni muhofaza qilishni iqtisodiy rag‘batlantirish

12-BOB. YERLARDAN FOYDALANISh HAMDA ULARNI MUHOFAZA QILISh USTIDAN NAZORAT

83-modda. Yerlardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan nazoratni amalga oshirishning asosiy vazifalari

84-modda. Yerlardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan nazoratni amalga oshiruvchi organlar

85-modda. Yerlardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini amalga oshirish tartibi

13-BOB. YER EGALARI, YERDAN FOYDALANUVChILAR, YER UChASTKALARI IJARAChILARIGA VA MULKDORLARIGA YETKAZILGAN ZARAR HAMDA QIShLOQ XO‘JALIGI VA O‘RMON XO‘JALIGI IShLAB ChIQARIShI NOBUDGARChILIKLARINING O‘RNINI QOPLASh

86-modda. Yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, yer uchastkalari ijarachilariga va mulkdorlariga yetkazilgan zarar o‘rnini qoplash

87-modda. Qishloq xo‘jaligi va o‘rmon xo‘jaligi ishlab chiqarishi nobudgarchiliklarining o‘rnini qoplash

88-modda. Qishloq xo‘jaligi va o‘rmon xo‘jaligi ishlab chiqarishi nobudgarchiliklarining o‘rnini qoplash tartibida tushadigan mablag‘lardan foydalanish

14-BOB. YER XUSUSIDAGI NIZOLARNI HAL ETISh HAMDA YER TO‘FRISIDAGI QONUN HUJJATLARINI BUZGANLIK UChUN JAVOBGARLIK

89-modda. Yer xususidagi nizolarni hal etish

90-modda. Yer to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik

91-modda. O‘zboshimchalik bilan egallab olingan yerlarni qaytarish

Hujjat 01.07.1998 00 sanasi holatiga
Amaldagi versiyaga o‘tish
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 5-moddasining birinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 40-moddasi birinchi qismi 3, 7-bandlari, 79-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 2-moddasi birinchi qismi, 16, 17-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 40-moddasi birinchi qismining 1-bandi, 48-moddasining 1, 2-bandlari, O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 3-moddasining birinchi, ikkinchi xatboshilari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 82-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi XVI bo‘limi (Yer solig‘i).
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 28-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining XVI bo‘limi (Yer solig‘i).
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 14-moddasi ikkinchi qismi, 15-moddasi beshinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi “Davlat yer kadastri to‘g‘risida”gi Qonunining 23, 24-moddalari.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 12-moddasining ikkinchi qismi, 13-moddasining uchinchi qismi, 14-moddasi uchinchi qismi, 15-moddasi ikkinchi qismi, 23-moddasi ikkinchi qismi, 24-moddasi ikkinchi, o‘ninchi qismlari, 25-moddasi uchinchi qismi, 36-moddasi to‘rtinchi qismi, 37-moddasi, 44-moddasi uchinchi qismi, 45-moddasi uchinchi qismi, 87-moddasi to‘rtinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 9-moddasi, 28-moddasi to‘rtinchi qismi, 41-moddasi uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi “Davlat yer kadastri to‘g‘risida”gi Qonunining 6-moddasi, 11-moddasi ikkinchi qismi, 13 moddasi uchinchi qismi, 20-moddasi ikkinchi qismi, 23-moddasi ikkinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 12-moddasining ikkinchi qismi, 13-moddasining uchinchi qismi, 23-moddasi ikkinchi qismi, 25-moddasi ikkinchi qismi, 33-moddasi ikkinichi qismi, 36-moddasi to‘rtinchi qismi, 37-moddasi, 41-moddasi to‘rtinchi qismi, 44-moddasi uchinchi qismi, 49-moddasi oltinchi qismi, 54, 57-moddalari, 58-moddasi birinchi, ikkinchi qismlari, 61-moddasi to‘rtinchi qismi, 68-moddasi uchinchi qismi, 84-moddasi birinchi qismi, 88-moddasi ikkinchi qismi, 91-moddasi uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 10-moddasi, 33-moddasi ikkinchi, uchinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasi “Davlat yer kadastri to‘g‘risida”gi Qonunining 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunining 10-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 12-moddasining ikkinchi qismi, 13-moddasi uchinchi, to‘rtinchi qismlari, 22-moddasi to‘rtinchi qismi, 23-modda ikkinchi qismi, 24-modda ikkinchi qismi, 25-moddasi ikkinchi qismi, 36-moddasi to‘rtinchi qismi, 37-moddasi, 41-moddasi to‘rtinchi qismi, 49-moddasi oltinchi qismi, 54-moddasi, 55-moddasi uchinchi, oltinchi qismlari, 56-moddasi birinchi, beshinchi qismlari, 58-moddasi birinchi, ikkinchi qismlari, 61-moddasi, 62-moddasi uchinchi qismi, 64-moddasi beshinchi qismi, 65-moddasi ikkinchi qismi, 67-moddasi ikkinchi qismi, 68-moddasi uchinich qismi, 70-moddasi ikkinchi qismi, 76-moddasi uchunchi qismi, 91-moddasi uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 10-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Davlat yer kadastri to‘g‘risida”gi Qonunining 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunining 10-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 12-moddasining ikkinchi qismi, 13-moddasining uchinchi qismi, 22-moddasi to‘rtinchi qismi, 23-moddasi ikkinchi qismi, 24-moddasi ikkinchi qismi, 25-moddasi ikkinchi qismi, 36-moddasi to‘rtinchi qismi, 37-moddasi, 41-moddasi to‘rtinchi qismi, 55-moddasi uchinchi, oltinchi qismlari, 61-moddasi, 62-moddasi uchinchi qismi, 64-moddasi beshinchi qismi, 65-moddasi ikkinchi qismi, 67-moddasi ikkinchi qismi, 70-moddasi ikkinchi qismi, 91-moddasi uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 10-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Davlat yer kadastri to‘g‘risida”gi Qonunining 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunining 10-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 21-moddasi, 62-moddasining to‘rtinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2006-yil 3-fevraldagi 3-sonli “Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarorining 10-bandi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 23-dekabrdagi 496-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasida Yer monitoringi to‘g‘risida”gi nizom, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 5-sentabrdagi 737-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasida atrof tabiiy muhitning davlat monitoringi to‘g‘risida nizom”.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Davlat yer kadastri to‘g‘risida”gi Qonuni 3-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 31-dekabrdagi 543-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Davlat yer kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risida”gi nizomning 2-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Davlat yer kadastri to‘g‘risida”gi Qonuni 3-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat kadastrlari to‘g‘risida”gi Qonuni 5-moddasi birinchi qismining birinchi, ikkinchi xatboshilari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 16-fevraldagi 66-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Davlat kadastrlari yagona tizimini yaratish va yuritish tartibi to‘g‘risida”gi nizom 1-bandining ikkinchi, uchinchi xatboshilari, 8-bandining birinchi, ikkinchi xatboshilari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 31-dekabrdagi 543-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Davlat yer kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risida”gi nizomning 10-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Davlat yer kadastri to‘g‘risida”gi Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 31-dekabrdagi 543-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Davlat yer kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risida”gi nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasi, mazkur Kodeksning 18-moddasi, 90-moddasi birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 5-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 170-moddasi, 214-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1994-yil 21-yanvardagi PF-745-sonli “Iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, xususiy mulk manfaatlarini himoya qilish va tadbirkorlikni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni 3-bandining birinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995-yil 5-yanvardagi PF-1030-sonli “Xususiy tadbirkorlikda tashabbus ko‘rsatish va uni rag‘batlantirish to‘g‘risida”gi Farmonining 12-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995-yil 14-noyabrdagi PF-1287-sonli “O‘zbekiston Respublikasidagi diplomatiya vakolatxonalari va xalqaro tashkilotlarning ish sharoitlarini yaxshilashga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmonining 1-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 55-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonunining 7, 8-moddalari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 27-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksi 22-moddasining birinchi, ikkinchi xatboshilari.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 56-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 1-martdagi 51-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Bog‘dorchilik-uzumchilik shirkatlari to‘g‘risida”gi nizomning 3-bandi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 23-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.06.2018-y 493-sonli “Tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun yer uchastkalarini doimiy foydalanishga berishning zamonaviy va shaffof mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori bilan tasdiqlangan Tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun yer uchastkalarini elektron auksion orqali doimiy foydalanishga berish tartibi to‘g‘risida Nizom.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Yer uchastkasini ushbu Kodeks 10-moddasining beshinchi qismiga asosan bo‘lishning imkoniyati bo‘lmasa, bunday yer bir necha yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan birgalikda egalik qilinadigan va foydalaniladigan yer uchastkasi deb e’tirof etiladi, bu hol yer uchastkalariga doimiy egalik qilish huquqini yoki undan doimiy foydalanish huquqini tasdiqlovchi davlat hujjatlarida aks ettiriladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Korxonaning, binoning, inshootning yoki boshqa ko‘chmas mol-mulkning bir qismiga nisbatan mulk huquqi, xo‘jalik yuritish huquqi, ularni operativ boshqarish huquqi yangi mulkdorga yoki boshqa ashyoviy huquqlarning egasiga o‘tgan taqdirda, unga yer uchastkasining korxonaning, binoning, inshootning yoki boshqa ko‘chmas mol-mulkning ulushiga mutanosib bo‘lgan qismiga egalik qilish va undan doimiy foydalanish huquqi ham o‘tadi, yer uchastkasini bunday ajratish mumkin bo‘lmagan hollarda, shuningdek ushbu moddaning uchinchi qismida nazarda tutilgan masalalar yuzasidan nizolashilgan hollarda yer uchastkasining bo‘linishi davlat kadastri va yer tuzish xizmati organlari tomonidan amalga oshirilib, tuman, shahar hokimining qarori bilan tasdiqlanadi va shundan keyin yer uchastkasiga egalik qilish va undan doimiy foydalanish huquqi davlat ro‘yxatiga olinib, tegishli davlat hujjatlari beriladi.
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 482-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2006-yil 3-fevraldagi 3-sonli “Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarori 11-bandining birinchi xatboshisi, 13-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 535-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi “Ijara to‘g‘risida”gi Qonunining 1, 5-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 39-moddasi birinchi qismining 8-bandi, O‘zbekiston Respublikasining “Qishloq xo‘jaligi kooperativi (shirkat xo‘jaligi) to‘g‘risida”gi Qonuni 14-moddasining to‘rtinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 553-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Ijara to‘g‘risida”gi Qonuni 14-moddasining ikkinchi qismi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 28-moddasining to‘rtinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 544-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining XVI bo‘limi (Yer solig‘i), O‘zbekiston Respublikasi “Ijara to‘g‘risida”gi Qonunining 12-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 36-moddasi birinchi, ikkinchi, beshinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 551, 552-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Ijara to‘g‘risida”gi Qonunining 13-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 6-iyuldagi 346-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Xorijiy yuridik va jismoniy shaxslarga, chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalarga, xalqaro birlashmalar va tashkilotlarga Toshkent shahrida yer uchastkalarini ijaraga berishning vaqtinchalik tartibi”, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 30-oktabrdagi 476-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yer uchastkalarini fermer xo‘jaliklariga uzoq muddatli ijaraga berish tartibi to‘g‘risida”gi nizom.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 14-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 25-maydagi 146-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yer uchastkalari egalari, foydalanuvchilari, ijarachilari va mulkdorlariga yetkazilgan zararlar, qishloq xo‘jaligi va o‘rmon xo‘jaligi ishlab chiqarishi nobudgarchiliklariga, shuningdek, yerlarning qishloq xo‘jaligi muomalasidan chiqishiga sabab bo‘lgan hollarda yetkazilgan zarar o‘rnini qoplash tartibi to‘g‘risidagi”gi nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 29-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksining 53 — 55-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 30-dekabrdagi 272-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yakka tartibdagi uy-joy qurilishi to‘g‘risida”gi nizom, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 18.05.2018-yildagi 370-sonli “Arxitektura va qurilish sohasida davlat xizmatlari ko‘rsatishning ayrim ma’muriy reglamentlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2004-yil 24-sentabrdagi 14-sonli “Yakka tartibda qurilgan uyga bo‘lgan mulk huquqi bilan bog‘liq nizolar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi qarorining 3 — 5, 8, 24, 25-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 2010-yil 19-noyabrdagi 220-sonli “Mulk huquqini tan olishga oid ishlarni ko‘rishda iqtisodiy sudlar tomonidan qonun hujjatlari qo‘llanilishining ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 12 — 14-bandlari.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1994-yil 24-noyabrdagi PF-1009-sonli “Yerdan foydalanish samaradorligini oshirish to‘g‘risida”gi Farmonining 1, 2-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995-yil 11-apreldagi 126-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Savdo va xizmat ko‘rsatish sohasi obyektlarini ular joylashgan yer maydonlari bilan birgalikda hamda yer maydonlarini meros qilib qoldirish sharti bilan umrbod egalik qilish uchun xususiy mulk sifatida sotish tartibi to‘g‘risida”gi nizomning 1 — 5, 13 — 15-bandlari, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 28-yanvardagi 63-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkalari berish va yer uchastkalariga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqini realizatsiya qilish tartibi to‘g‘risida”gi nizom.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksi 56-moddasining ikkinchi, uchinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 31-dekabrdagi 543-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Davlat yer kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risida”gi nizom 15-bandi, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-dekabrdagi 1060-son qarori bilan tasdiqlangan “Ko‘chmas mulk obyektlariga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 173-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksi 56-moddasining birinchi, uchinchi qismlari, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-dekabrdagi 1060-son qarori bilan tasdiqlangan Ko‘chmas mulk obyektlariga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida nizomning 30-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2006-yil 3-fevraldagi 3-sonli “Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarorining 16-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 10-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 30-oktabrdagi 476-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yer uchastkalarini fermer xo‘jaliklariga uzoq muddatli ijaraga berish tartibi to‘g‘risida”gi nizomning 35-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 84-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat kadastrlari to‘g‘risida”gi Qonunining 13-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat yer kadastri to‘g‘risida”gi Qonunining 13-moddasi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 84-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat yer kadastri to‘g‘risida”gi Qonuni 13-moddasining oltinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 31-dekabrdagi 543-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Davlat yer kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risida”gi nizomning 13 — 15-bandlari va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 7-yanvardagi 1-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni va u haqda tuzilgan bitimlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi nizomning I, II, III, VII, VIII, X bo‘limlari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining XVI bo‘limi (Yer solig‘i), O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 544-moddasining birinchi, ikkinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasining “Ijara to‘g‘risida”gi Qonuni 13-moddasining birinchi qismi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning birinchi qismi 1 — 11-bandlarida va uchinchi qismi 2-bandida ko‘rsatilgan hollarda yer uchastkasiga egalik qilish huquqini yoki yer uchastkasidan doimiy yoxud muddatli foydalanish huquqini, shuningdek yer uchastkasini ijaraga olish huquqini va yer uchastkalariga bo‘lgan mulk huquqini bekor qilish yer tuzish xizmati organlarining yoki yerdan foydalanish hamda uni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini amalga oshiruvchi organlarning taqdimnomasiga muvofiq huquqlar bekor qilinishining asoslari to‘g‘risidagi tasdiqlovchi hujjatlar bo‘yicha tegishincha tumanlar, shaharlar, viloyatlar hokimlarining qarorlari yoki O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan amalga oshiriladi. Yer uchastkalariga egalik qilish huquqini, yer uchastkalaridan doimiy yoki muddatli foydalanish huquqini, shuningdek yer uchastkalarini ijaraga olish huquqini hamda yer uchastkalariga bo‘lgan mulk huquqini bekor qilish haqidagi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining va mazkur mansabdor shaxslarning qarorlariga rozi bo‘lmagan yuridik va jismoniy shaxslar bu qarorlar ustidan sud tartibida shikoyat qilishlari mumkin.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 36-moddasi birinchi qismining 10 va 11-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 191-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2006-yil 3-fevraldagi 3-sonli “Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarorining 15-bandi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu Kodeks 36-moddasi birinchi qismining 6 — 11-bandlarida nazarda tutilgan hollarda, shuningdek yer to‘g‘risidagi qonun hujjatlari buzilgan boshqa hollarda yerlardan foydalanish va ularni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini amalga oshiruvchi organ yer egasini yoki yerdan foydalanuvchini oldindan ogohlantirganidan keyin yer uchastkasini bergan organga yer uchastkasini olib qo‘yish haqida taqdimnoma kiritadi. Yer uchastkasini bergan organ taqdimnoma asosida bir oylik muddatda yer uchastkasini olib qo‘yish haqida qaror chiqaradi. Yer uchastkasini olib qo‘yish masalasini hal qilish vakolat doirasiga kiruvchi organ, zarur hollarda, yer uchastkasining holatini hamda yer egasi yoki yerdan foydalanuvchi tomonidan yerlardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish yuzasidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning sifatini qo‘shimcha ravishda tekshirishni tayinlashga haqli.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Qishloq xo‘jaligi kooperativi (shirkat xo‘jaligi) to‘g‘risida”gi Qonuni 20-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonuni 22-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonuni 12-moddasi birinchi qismining birinchi, ikkinchi xatboshilari.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonuni 19-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonunining 15-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Yer osti boyliklari to‘g‘risida”gi Qonunining 31-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida”gi Qonunining 18, 181, 26, 27-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “O‘rmon to‘g‘risida”gi Qonunining (Yangi tahriri) 31 — 32-moddalari.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 26-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksining 53 — 55-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 30-dekabrdagi 272-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yakka tartibdagi uy-joy qurilishi to‘g‘risida”gi nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 86-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 14-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 25-maydagi 146-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yer uchastkalari egalari, foydalanuvchilari, ijarachilari va mulkdorlariga yetkazilgan zararlar, qishloq xo‘jaligi va o‘rmon xo‘jaligi ishlab chiqarishi nobudgarchiliklariga, shuningdek, yerlarning qishloq xo‘jaligi muomalasidan chiqishiga sabab bo‘lgan hollarda yetkazilgan zarar o‘rnini qoplash tartibi to‘g‘risidagi”gi nizom, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 16-noyabrdagi 911-son qarori bilan tasdiqlangan “Yer uchastkalari olib qo‘yilishi va olib qo‘yilayotgan yer uchastkasida joylashgan ko‘chmas mulk obyektlari mulkdorlariga kompensatsiya berish tartibi to‘g‘risida”gi nizom.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonunining 1 — 26, 30, 32, 43-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumlarining 2006-yil 22-dekabrdagi 13/150-sonli “Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi qo‘shma qarorining 18-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonunining 6, 9-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 1999-yil 24-sentabrdagi 16-sonli “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarorining 17-bandi.
3) yerlarni muhofaza qilishga oid, ushbu Kodeksning 79-moddasida nazarda tutilgan turkum tadbirlarni amalga oshirish;
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 28-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 544-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi XVI bo‘limi (Yer solig‘i), O‘zbekiston Respublikasining “Ijara to‘g‘risida”gi Qonunining 12-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 25-moddasining to‘rtinchi qismi, 79-moddasi to‘rtinchi qismining birinchi, yettinchi, sakkizinchi xatboshilari, O‘zbekiston Respublikasining “Yer osti boyliklari to‘g‘risida”gi Qonuni 33-moddasi birinchi qismining birinchi, o‘n oltinchi xatboshisi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 84 va 85-moddalari, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 5-moddasining to‘rtinchi xatboshisi, 18-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeksning 86-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 14, 985-moddalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 25-maydagi 146-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yer uchastkalari egalari, foydalanuvchilari, ijarachilari va mulkdorlariga yetkazilgan zararlar, qishloq xo‘jaligi va o‘rmon xo‘jaligi ishlab chiqarishi nobudgarchiliklariga, shuningdek, yerlarning qishloq xo‘jaligi muomalasidan chiqishiga sabab bo‘lgan hollarda yetkazilgan zarar o‘rnini qoplash tartibi to‘g‘risidagi”gi nizom, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 16-noyabrdagi 911-son qarori bilan tasdiqlangan “Yer uchastkalari olib qo‘yilishi va olib qo‘yilayotgan yer uchastkasida joylashgan ko‘chmas mulk obyektlari mulkdorlariga kompensatsiya berish tartibi to‘g‘risida”gi nizom.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 29, 30-moddalari, 72-moddasining birinchi, ikkinchi qismlari, 73-moddasining birinchi qismi, 74-moddasining birinchi qismi, 75-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 48-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasining ikkinchi, uchinchi qismlari, 25-moddasining to‘rtinchi, oltinchi, yettinchi qismlari, 28-moddasining birinchi qismi, 32-moddasining birinchi qismi, 33-moddasining beshinchi qismi, 37-moddasi, 39-moddasining ikkinchi qismi, 41-moddasi, 43-moddasining birinchi qismi, 44-moddasining to‘rtinchi qismi, 46-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 16-fevraldagi 69-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi hududida qo‘riqlanadigan geodeziya zonalari va geodeziya punktlarini qo‘riqlash to‘g‘risida”gi nizomning 4-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida”gi Qonunining XIII bobi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 19-martdagi 82-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasida suvdan foydalanish va suv iste’moli tartibi to‘g‘risida”gi nizom.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Qishloq xo‘jaligi kooperativi (shirkat xo‘jaligi) to‘g‘risida”gi Qonuni 21-moddasining birinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 15-iyuldagi 299-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida oila (jamoa) pudrati to‘g‘risida”gi namunaviy nizomning 4-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Qishloq xo‘jaligi kooperativi (shirkat xo‘jaligi) to‘g‘risida”gi Qonuni 21-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 15-iyuldagi 299-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida oila (jamoa) pudrati to‘g‘risida”gi namunaviy nizomning 6-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Qishloq xo‘jaligi kooperativi (shirkat xo‘jaligi) to‘g‘risida”gi Qonuni 15-moddasining ikkinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 15-iyuldagi 299-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida oila (jamoa) pudrati to‘g‘risida”gi namunaviy nizomning 8-bandi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Qishloq xo‘jaligi kooperativi (shirkat xo‘jaligi) to‘g‘risida”gi Qonuni 15-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 15-iyuldagi 299-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida oila (jamoa) pudrati to‘g‘risida”gi namunaviy nizomning 9-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonuni 10-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 30-oktabrdagi 476-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yer uchastkalarini fermer xo‘jaliklariga uzoq muddatli ijaraga berish tartibi to‘g‘risida”gi nizomning 4-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonunining 11-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 30-oktabrdagi 476-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yer uchastkalarini fermer xo‘jaliklariga uzoq muddatli ijaraga berish tartibi to‘g‘risida”gi nizom.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Garov to‘g‘risida”gi Qonuni 43-moddasining uchinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2011-yil 20-iyuldagi 5-sonli “Sudlar tomonidan meros huquqiga oid qonunchilikning qo‘llanilishi to‘g‘risida”gi qarori 3-bandining birinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumlarining 2006-yil 22-dekabrdagi 13/150-sonli “Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi qo‘shma qarorining 18-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: mazkur Kodeks 12-moddasining to‘rtinchi — oltinchi qismlari, O‘zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksining IV bobi (“Shaharsozlik hujjatlari. Davlat shaharsozlik kadastri”).
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksining V bobi (“O‘zbekiston Respublikasi hududini rivojlantirishning shaharsozlik jihatidan rejalashtirilishi”).
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Havo kodeksi 27-moddasi, 58-moddasining to‘rtinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Temir yo‘l transporti to‘g‘risida”gi Qonunining 6-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Avtomobil transporti to‘g‘risida”gi Qonunining 5-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Avtomobil yo‘llari to‘g‘risida”gi Qonuni 3-moddasining to‘rtinchi xatboshisi, 22-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Pochta aloqasi to‘g‘risida”gi Qonuni 19-moddasining to‘rtinchi qismi, O‘zbekiston Respublikasining “Telekommunikatsiyalar to‘g‘risida”gi Qonuni 5-moddasi.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Temir yo‘l transporti to‘g‘risida”gi Qonunining 7-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining “Telekommunikatsiyalar to‘g‘risida”gi Qonuni 5-moddasi uchinchi, to‘rtinchi qismlari.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida”gi Qonuni 49-moddasining ikkinchi, uchinchi qismlari, 100-moddasi, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 11-dekabrdagi 981-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi hududidagi suv obyektlarining suvni muhofaza qilish va sanitariya-muhofaza zonalarini belgilash tartibi to‘g‘risida”gi nizom.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining XVI bo‘limi (Yer solig‘i)., O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 37-moddasining birinchi — uchinchi xatboshilari.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonuni 7-moddasi ikkinchi qismi, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 15-yanvardagi 29-son qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi to‘g‘risida nizom, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 19-iyuldagi 529-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo‘mitasi to‘g‘risida”gi nizom 10-bandining birinchi, uchinchi xatboshilari, 11-bandi “v” kichik bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining XVI-1 bobi, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 16-fevraldagi 66-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yerdan foydalanish va uni muhofaza qilish ustidan davlat nazorati to‘g‘risida”gi nizom.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 25-maydagi 146-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yer uchastkalari egalari, foydalanuvchilari, ijarachilari va mulkdorlariga yetkazilgan zararlar, qishloq xo‘jaligi va o‘rmon xo‘jaligi ishlab chiqarishi nobudgarchiliklariga, shuningdek, yerlarning qishloq xo‘jaligi muomalasidan chiqishiga sabab bo‘lgan hollarda yetkazilgan zarar o‘rnini qoplash tartibi to‘g‘risida”gi nizomning I, II bo‘limlari, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 16-noyabrdagi 911-son qarori bilan tasdiqlangan “Yer uchastkalari olib qo‘yilishi va olib qo‘yilayotgan yer uchastkasida joylashgan ko‘chmas mulk obyektlari mulkdorlariga kompensatsiya berish tartibi to‘g‘risida”gi nizom, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2006-yil 3-fevraldagi 3-sonli “Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarori 6-bandining o‘ninchi xatboshisi, 19-bandi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan mablag‘lardan viloyat hokimining qaroriga binoan qishloq xo‘jaligi mahsuloti yetishtirishni ko‘paytirishga qaratilgan boshqa tadbirlarni amalga oshirishda ham foydalanilishi mumkin.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi, O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2006-yil 3-fevraldagi 3-sonli “Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2011-yil 20-iyuldagi 5-sonli “Sudlar tomonidan meros huquqiga oid qonunchilikning qo‘llanilishi to‘g‘risida”gi qarori 3-bandining birinchi xatboshisi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2009-yil 10-apreldagi 7-sonli “Sud hujjatlarini bajarishdan bo‘yin tovlash va ularning ijro etilishiga to‘sqinlik qilish uchun jinoiy javobgarlikka doir qonunlarni qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 6-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumlarining 2006-yil 22-dekabrdagi 13/150-sonli “Kredit shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar bajarilishini ta’minlash to‘g‘risidagi fuqarolik qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari haqida”gi Qo‘shma qarorining 18-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2004-yil 24-sentabrdagi 14-sonli “Yakka tartibda qurilgan uyga bo‘lgan mulk huquqi bilan bog‘liq nizolar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi qarorining 3 –- 5, 8, 9, 20, 24, 25-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2001-yil 14-sentabrdagi 22-sonli “Uy-joy nizolari bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarori 2-bandining birinchi, sakkizinchi xatboshilari, 8, 24-bandlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 1999-yil 24-sentabrdagi 16-sonli “Fuqarolik kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarorining 17-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 1997-yil 2-maydagi 3-sonli “Xususiylashtirilgan turar joylarga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf qilish bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarorining 5-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 1996-yil 20-dekabrdagi 36-sonli “Atrof muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish sohasidagi jinoyatlar va boshqa huquqbuzarliklar to‘g‘risidagi ishlar bo‘yicha sud amaliyoti haqida”gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 2011-yil 1-dekabrdagi 234-sonli “Mulk ijarasi shartnomasiga oid fuqarolik qonun hujjatlari normalarini iqtisodiy sudlar tomonidan qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 18-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 2010-yil 19-noyabrdagi 220-sonli “Mulk huquqini tan olishga oid ishlarni ko‘rishda iqtisodiy sudlar tomonidan qonun hujjatlari qo‘llanilishining ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 12.2 – 12.3, 14-bandlari.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 114-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 60-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2004-yil 24-sentabrdagi 14-sonli “Yakka tartibda qurilgan uyga bo‘lgan mulk huquqi bilan bog‘liq nizolar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi qarorining 20-bandi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 197-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 65-moddasi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2006-yil 3-fevraldagi 3-sonli “Yer kodeksini tatbiq qilishda sud amaliyotida vujudga keladigan ayrim masalalar to‘g‘risida”gi qarorining 18-bandi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2009-yil 10-apreldagi 7-sonli “Sud hujjatlarini bajarishdan bo‘yin tovlash va ularning ijro etilishiga to‘sqinlik qilish uchun jinoiy javobgarlikka doir qonunlarni qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorining 6-bandi.

Hujjatda xato topganingizda, uni belgilab Ctrl+Enter ni bosing.

© O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi “Adolat” milliy huquqiy axborot markazi davlat muassasasi