30.08.1996 yildagi 272-I-son
 LexUZ sharhi
ushbu Qonunning 5-moddasida belgilab qo‘yilgan talablarga javob beruvchi boshqa asarlar.
Ushbu Qonunning 5-moddasida belgilab qo‘yilgan talablarni qanoatlantiruvchi asarlarning qismlari, ularning nomi va hosila asarlar mualliflik huquqi obyektlaridir.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 82-moddasiga muvofiq fuqarolik huquqlarining obyektlari erkin suratda boshqa shaxslarga berilishi yoki universal huquqiy vorislik (meros qilib olish, yuridik shaxsni qayta tashkil etish) tartibida yoxud boshqa usul bilan, agar ular muomaladan chiqarilmagan yoki ularning muomalada bo‘lishi cheklab qo‘yilmagan bo‘lsa, bir shaxsdan ikkinchi shaxsga o‘tishi mumkin.
Ushbu modda birinchi qismining qoidalari quyidagilarga nisbatan tatbiq etilmaydi:
Ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilganidan istisno tarzda, qonunda audio va videoyozuvlardan shaxsiy maqsadlarda foydalanilgan taqdirda tegishli yozuvning muallifi, ijrochisi va ishlab chiqaruvchisi tegishli haq olish huquqiga ega bo‘lishi belgilab qo‘yilishi mumkin.
 LexUZ sharhi
Basharti asar ushbu Qonunning 36-moddasi qoidalarining ta’sir doirasiga kirmasa, bunday asarga bo‘lgan mualliflik huquqi, basharti u O‘zbekiston Respublikasida e’lon qilingan bo‘lsa, birinchi marta e’lon qilingan vaqtdan boshlab himoya qilinadi.
Ushbu moddaning birinchi qismida aytib o‘tilgan muddatlar davomida mualliflik huquqi muallifning merosxo‘rlariga tegishli bo‘ladi va meros bo‘yicha bir shaxsdan boshqa shaxsga o‘tadi. Ayni ana shu muddatlar ichida mualliflik huquqi muallif bilan, uning merosxo‘rlari va keyingi huquqiy vorislari bilan tuzilgan shartnoma bo‘yicha bu huquqni olgan huquqiy vorislarga tegishli bo‘ladi.
Ushbu moddaning uchinchi qismida ko‘rsatib o‘tilgan tashkilotlardan bo‘lak har qanday shaxslar mualliflik huquqi va turdosh huquqlar egalarining manfaatlarini umumiy asoslarda ifoda etishlari mumkin.
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(54-modda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2000-yil 15-dekabrdagi 175–II-son Qonuniga muvofiq beshinchi xatboshisi bilan to‘ldirilgan— Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-y., 1-2-son, 23-modda)
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan haqni to‘plash, taqsimlash hamda to‘lash mualliflik va turdosh huquqlarni boshqarish bilan shug‘ullanadigan tashkilot tomonidan amalga oshiriladi (ushbu Qonunning 45-moddasi).
Ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan haq miqdori va uni to‘lash tartibi, bir tarafdan, yozuvdan foydalanuvchi yoki bunday foydalanuvchilar birlashmasi hamda, ikkinchi tarafdan, mualliflik va turdosh huquqlarni boshqarish bilan shug‘ullanuvchi tashkilotlar o‘rtasidagi bitimda belgilab qo‘yiladi.
Oldingi tahrirga qarang.
(56-modda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2000-yil 15-dekabrdagi 175—II-son Qonuniga muvofiq uchinchi qism bilan to‘ldirilgan— Oliy Majlis Axborotnomasi, 2001-y., 1-2-son, 23-modda)
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Agar qisqa muddat foydalanish uchun yozish yoki takrorlash efir orqali ko‘rsatuv va eshittirish beruvchi tashkilot tomonidan uning o‘z asbob-uskunalari yordamida hamda uning o‘z ko‘rsatuvi va eshittirishi uchun amalga oshirilayotgan bo‘lsa, ushbu Qonun 50, 54, 58 va 59-moddalarining ijroning, sahna asarining yoki ko‘rsatuv va eshittirishning qisqa muddat foydalaniladigan yozuvlarini amalga oshirish, tijorat maqsadida e’lon qilingan yozuvni takrorlash uchun ijrochining, ijro yozuvini amalga oshirgan shaxsning hamda efir orqali ko‘rsatuv va eshittirish beruvchi tashkilotning ruxsatini olish haqidagi qoidalari quyidagi shartlar bilan qo‘llanilmaydi:

 Комментарий LexUz
Настоящей Закон утратил силу в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 20 июля 2006 года № ЗРУ–42 «Об авторском праве и смежных правах».
Объектами авторского права являются удовлетворяющие требованиям, установленным статьей 5 настоящего Закона, части произведений, их наименования и производные произведения.
 Комментарий LexUz
Для дополнительной информации см. Инструкцию о порядке депонирования рукописных работ по естественным, техническим и социально-гуманитарным наукам (рег. № 355 от 15.07.1997 г.).
 Комментарий LexUz
В соответствии со статьей 82 Гражданского кодекса Республики Узбекистан объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.
Правила части первой настоящей статьи не применяются к отношениям по:
В изъятие из части первой настоящей статьи законом может быть установлено, что в случае использования в личных целях аудио- и видеозаписей автор, исполнитель и производитель соответствующей записи имеет право на получение соответствующего вознаграждения.
 Комментарий LexUz
Отношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием программ для ЭВМ и баз данных урегулированы также Законом Республики Узбекистан «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных».
Если произведение не подпадает под действие статьи 36 настоящего Закона, авторское право на такое произведение охраняется с момента первого опубликования произведения, если оно осуществлено в Республике Узбекистан.
В течение сроков, указанных в части первой настоящей статьи, авторское право принадлежит наследникам автора и переходит по наследству. В течение этих же сроков авторское право принадлежит правопреемникам, получившим это право по договору с автором, его наследниками и последующими правопреемниками.
 Комментарий LexUz
См. ст. 60 настоящего Закона.
См. предыдущую редакцию.
(статья 54 дополнена абзацем пятым в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 г, № 175-II – Ведомости Олий Мажлиса, 2001 г., № 1-2, ст. 23).
 Комментарий LexUz
См. ст. 60 настоящего Закона.
Сбор, распределение и выплата вознаграждения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, осуществляются организацией, занимающейся управлением авторскими и смежными правами (статья 45 настоящего Закона).
Размер вознаграждения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, и порядок его выплаты определяются соглашением между пользователем записи или объединением таких пользователей, с одной стороны, и организациями, занимающимися управлением авторскими и смежными правами, с другой.
См. предыдущую редакцию.
(статья 56 дополнена частью третьей в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 г., № 175-II – Ведомости Олий Мажлиса,2001 г., № 1-2, ст. 23)
 Комментарий LexUz
См. ст. 60 настоящего Закона.
 Комментарий LexUz
См. ст. 58 настоящего Закона.
Положения статей 50, 54, 58 и 59 настоящего Закона в отношении получения разрешения исполнителя, создателя записи исполнения и организации эфирного вещания на осуществление записей краткосрочного пользования исполнения, постановки или передачи, на воспроизведение записи, опубликованной в коммерческих целях, не применяется, если запись краткосрочного пользования или воспроизведение осуществляются организацией эфирного вещания с помощью ее собственного оборудования и для ее собственной передачи при условии:
уничтожения записи краткосрочного пользования в пределах срока, который установлен в отношении таких записей произведений литературы, науки и искусства (статья 33 настоящего Закона), за исключением единственного экземпляра, который может быть сохранен в официальных архивах, если запись носит исключительный документальный характер.