1. 11, 33-bandlar, 38-bandning birinchi xatboshisidagi “xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish tuman (shahar) bo‘limlari” degan so‘zlar “tuman (shahar) xalq ta’limi bo‘limlari” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.
birinchi xatboshidagi “xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish tuman (shahar) bo‘limlarida” degan so‘zlar “tuman (shahar) xalq ta’limi bo‘limlarida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
ikkinchi xatboshidagi “xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish tuman (shahar) bo‘limi” degan so‘zlar “tuman (shahar) xalq ta’limi bo‘limi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.
3. 34-bandning ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
4. 37-bandning birinchi va ikkinchi xatboshilari quyidagi tahrirda bayon etilsin:
5. Nizom mazkur o‘zgartirishlar va qo‘shimchaning ilovasiga muvofiq tahrirdagi ilova bilan to‘ldirilsin.

T/r

Kasallik shifri

Kasallikning nomi

1.

A01

Tif (terlama) va paratif

2.

A05.01

Botulizm

3.

A15 — 19

Sil kasalligi (o‘pkada va boshqa a’zolarda tez rivojlanib boruvchi)

4.

A23

Brutsellyoz

5.

A39

Meningokokli infeksiya

6.

A80

Poliomelit (jiddiy asoratlari qolgan taqdirda)

7.

A87

G00.8

Markaziy nerv sistemasining yallig‘lanish kasalliklari (virusli meningit)

8.

V15, V17.2

O‘tkir gepatit A, E

9.

V16, V17.0, V17.1

O‘tkir gepatit V, S, D

10.

V18

Surunkali virusli gepatitlar (og‘irturlari)

11.

V20 — V24

Odamning immunitet tanqisligi virusi (OIV) keltirib chiqaradigan kasalliklar (3-4-klinik bosqichi)

12.

S00 — S97

Xavfli o‘smalar

13.

D50 — D69

Kamqonlik (og‘ir shakli)

Qon va qon yaratuvchi organlar kasalliklari:

gemofiliya (o‘rtacha va og‘ir shakli);

turlicha bo‘lgan anemiyalarning og‘ir shakli;

orttirilgan kamqonliklar;

kapillyarotoksikoz;

idiopatik trombotsitopenik purpura;

trombotsitopatiya (og‘ir turlari);

Villibrand kasalligi va boshqa gemostaz buzilishi bilan bog‘liq kasalliklar;

O‘tkir va surunkalileykozlarning hamma turlari;

Nasliy gemolitik kam qonliklarning hamma turlari

14.

E10 — E14

Qandli diabet

15.

E23.2

Qandsiz diabet

16.

E05

Tireotoksikoz (o‘rtacha va og‘ir darajasi)

17.

E00 — E03.9

Qalqonsimon bez kasalliklari, gipotireoz (og‘ir darajasi)

18.

E21

Giperparatireoz va qalqonsimon oldi bezning boshqa buzilishlari (og‘ir darajasi)

19.

E84

Mukovissidoz, aralash shakli, og‘ir turi

20

F00 — F09

Organik, simptomatik buzilishlarni qamrab olgan ruhiy kasalliklar

21.

F20 — F39

Shizofreniya va kelib chiqishi turlicha bo‘lgan o‘tkir ruhiy kasalliklar

22.

F40 — F48.9

Stress asoratlari va nevrologik buzilishlar: nevrozlar, nevroz sifat holatlar, reaktiv holatlarning o‘tkir va ruhiy muvozanati buzilgan davri, qattiq duduqlanish

23.

G93

Bosh miyaning shikastlanishlari

24.

G40 — G41

Epilepsiya. Epileptik status

25.

G90

Vegetativ nerv sistemasi buzilishlari: angiospazm, qon tomirlar faoliyati tangligi, hushdan ketish va boshqa og‘ir ko‘rinishlari bilan kechadigan yaqqol vegetativ buzilishlarning shakllari

26.

N52

Refraksiya va akkomodatsiyaning buzilishlari. Ko‘z tubida distrofik o‘zgarishlar yuz berishibilan tez rivojlanib boruvchi ko‘rish ojizligi

27.

N30 — N36

To‘r (tomirli) parda kasalliklari

28.

N46 — N48

Ko‘rish nervi va ko‘rish yo‘llari kasalliklari

29.

N40 — N42

Glaukoma

30.

I00 — I02

O‘tkir revmatoid isitma

31.

I10 — I15

Qon bosimi oshishi bilan xarakterlanuvchi kasalliklar

32.

I05 — I09

Yurak surunkali revmatik kasalliklari

33.

Q20 — 25

Qon aylanish sistemasi tug‘ma anomaliyalari (rivojlanish nuqsonlari)

34.

J44

Boshqa surunkali obstruktiv o‘pka kasalliklari

35.

J45

Astma

36.

J47

Bronxoektatik kasallik

37.

J90 — K94

Plevrit

38.

K25 — K26

Oshqozon va o‘nikki barmoqli ichak yarasi

39.

K35

Ko‘richak (operatsiyadan so‘ng)

40.

K40 — K46

Churra (operatsiyadan so‘ng)

41

K51

Nospetsifik yarali kolit (zo‘riqish davri)

42.

K56

Paralitik ileus va churrasiz ichak tutilishi

43.

K50

Kron kasalligi

44.

K74.6

Jigar tsirrozi (dekompensatsiya davri)

45.

�� 00, № 01

O‘tkir diffuzli glomerulonefrit

46.

№ 03

Surunkali nefritlar

47.

№ 11

Siydikda jiddiy o‘zgarishlar bilan qaytalab turadigan piyelonefrit (buyraklar faoliyatining saqlanishi)

48.

№ 11

Siydikda jiddiy o‘zgarishlar bilan qaytalab turadigan piyelonefrit (buyraklar funksiyasining buzilishi)

49.

L20, L23, L25 — L27

Ekzema (yoyilib ketganda) vaneyrodermatit (yaqqol ko‘rinib turganda)

50.

Q80

Tug‘ma ixtioz

51.

L53

Boshqa eritematoz holatlar

52.

M30 — M36

Biriktiruvchi to‘qima sistema shikastlanishlari

53.

M05 — M14

Yallig‘lanish poliartropatiyalari

54.

S50 — S59

Tirsak va bilak-kaft usti jarohatlari

55.

S60 — S69

Bilak-kaft usti va qo‘l panjasi jarohatlari

56.

S80 — S89

Tizza va boldir ja�ohatlari

57.

S90 — S99

Oshiq-boldir bo‘g‘imi va oyoq kafti sohasi jarohatlari

58.

S00 — S05, S12, S22, S32 — S33

Bosh suyagi, umurtqa va bel suyagining sinishi

59.

A36 — 38, B01, V05, V06, V26, V27

Bolalarning yuqumli kasalliklari